Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 74524Overige besluiten van algemene strekkingMandaatbesluit "Stimuleringsleningen"

Burgemeester en wethouders, respectievelijk de Burgemeester van de gemeente Midden-Groningen, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft,

 

Gelet op:

• de artikelen 160 en 171 van de Gemeentewet;

• de Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder afdeling 10.1.1

inzake mandaatverlening;

• het (voorgenomen) instemmingsbesluit van het dagelijks bestuur

van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

 

Besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Midden-Groningen

 • b.

  Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van SNN

 • c.

  Regeling: "Stimuleringsleningen"

 • d.

  SNN: Samenwerkingsverband Noord-Nederland

 

Artikel 2 Mandaat, volmacht en machtiging

 • 1.

  Het College verleent aan het Dagelijks bestuur mandaat voor het uitvoeren van de Regeling en het nemen van de daarop gebaseerde primaire beslissingen, machtiging voor het verrichten van feitelijke handelingen voor de uitvoering van de Regeling en volmacht voor overige rechtshandelingen in dit kader.

 • 2.

  Het College verleent aan het Dagelijks bestuur mandaat en machtiging voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften en of het voeren van verweer tegen rechtshandelingen gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 2 lid 1, waaronder tevens valt het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.

 

Artikel 3 Ondermandaat

 • 1.

  Het Dagelijks bestuur kan voor de verleende bevoegdheden schriftelijk ondermandaat of machtiging verlenen aan de medewerkers van SNN.

 • 2.

  Het College wordt onverwijld op de hoogte gesteld van verleende ondermandaten.

 

Artikel 4 Uitoefening bevoegdheden

 • 1.

  Uitoefening van de verleende bevoegdheden als bedoeld in artikel 2 en 3 van dit besluit vindt plaats binnen:

  • a.

   Het wettelijke kader;

  • b.

   Het beleid en de regelgeving van gemeente Midden-Groningen;

  • c.

   De afspraken in de overeenkomst(en) tussen gemeente Midden-Groningen en SNN;

 • 2.

  In gevallen van twijfel over toepassing van de in lid 1 genoemde kaders, overlegt SNN met het College.

 

Artikel 5 Wijze van ondertekening bij mandaat

 • 1.

  Bij een in mandaat genomen besluit vindt ondertekening als volgt plaats:

'Het college van burgemeester en wethouders/ de burgemeester van de

gemeente Midden-Groningen'

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

 • 2.

  Onder een handtekening in de zin van dit besluit wordt mede verstaan een bevoegdelijk geplaatste digitale kopie van de handtekening van de mandaathouder;

 • 3.

  Indien een uitgaande brief of een besluit niet van een handtekening wordt voorzien, wordt onder de ondertekening het volgende onderschrift geplaatst ; 'Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend'.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit mandaatbesluit treedt in werking op de dag na bekendmaking

 • 2.

  Dit mandaatbesluit wordt aangehaald als "Mandaatbesluit uitvoering

Regeling stimuleringsleningen aan SNN".

 

 

Vastgesteld in de vergadering van het College van burgemeester en wethouders

van datum 5 maart 2019

Handtekening Handtekening

Burgemeester Secretaris

-------------------- -----------------------

Handtekening

Burgemeester

--------------------