Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2019
Nr. 7352

Gepubliceerd op 11 januari 2019 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen Geconsolideerde regelgeving

Nadere regels jeugdhulp gemeente Oost Gelre

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre;

 

Gelet op de Jeugdwet en de Verordening jeugdhulp gemeente Oost Gelre;

 

dat de raad in de hiervoor genoemde verordening heeft bepaald dat het college ter uitwerking van die verordening nadere regels dient te stellen;

 

besluit vast te stellen: de Nadere regels jeugdhulp gemeente Oost Gelre

 

Paragraaf 1 Persoonsgebonden budget (pgb)

 

Artikel 1 Voorwaarden aanvraag pgb

 • 1.

  Jeugdigen en ouders die in aanmerking willen komen voor een persoonsgebonden budget moeten bij hun aanvraag voor een individuele voorziening, een budgetplan indienen.

 • 2.

  In dit budgetplan moeten onder meer de volgende zaken vermeld worden:

  • a.

   bij welke zorgverlener de zorg wordt ingekocht;

  • b.

   de kosten en de omvang van deze zorg (uurtarief);

  • c.

   de reden waarom de zorg die geleverd wordt door een zorgaanbieder die gecontracteerd is door de gemeente niet passend is.

 

Artikel 2 Inzet sociaal netwerk pgb

 • 1.

  Inzet van een persoon die behoort tot het sociale netwerk is toegestaan voor de zorgcategorie persoonlijke verzorging, kortdurend verblijf, vervoer en begeleiding.

 • 2.

  Een pgb zoals bedoeld in lid 1 wordt slechts verstrekt als naar het oordeel van het college is gewaarborgd dat de in te kopen diensten veilig, doeltreffend en cliëntgericht worden verstrekt. Daarnaast wordt beoordeeld of de diensten in redelijkheid geschikt zijn voor het doel waarvoor het persoonsgebonden budget wordt verstrekt.

 

Artikel 3 Hoogte persoonsgebonden budget

 • 1.

  De tarieven voor ondersteuning door een professionele zorgverlener bedragen 85% van het gemiddelde tarief voor Zorg in Natura, mits niet lager dan het laagste tarief voor Zorg in Natura.

 • 2.

  Als blijkt dat het tarief in een individuele situatie niet toereikend is om effectieve en kwalitatieve goede zorg in te kopen kan het college van burgemeester en wethouders hier van afwijken.

 • 3.

  Er is geen verantwoordingsvrij bedrag.

 

Artikel 4 Tarieven

1. De tarieven voor een pgb voor begeleiding individueel bedragen maximaal:

 

Omschrijving

Eenheid

Pgb -tarief

Begeleiding individueel - ontwikkelen door een professionele zorgverlener

uur

€ 43,35

Begeleiding individueel - ontwikkelen Plus door een professionele zorgverlener

uur

€ 70,20

Begeleiding individueel door een persoon behorende tot het sociaal netwerk van de cliënt

uur

€ 19,00

 

2. De tarieven voor een pgb voor persoonlijke verzorging bedragen maximaal:

Omschrijving

Eenheid

Pgb -tarief

Persoonlijke verzorging - ontwikkelen door een professionele zorgverlener

uur

€ 38,76

Persoonlijke verzorging – stabiliseren door een professionele zorgverlener

uur

€ 34,68

Persoonlijke verzorging door een persoon behorende tot het sociaal netwerk van de cliënt

uur

€ 19,00

 

3. De tarieven voor een pgb voor behandeling individueel bedragen maximaal:

 

Omschrijving

Eenheid

Pgb -tarief

Behandeling individueel – ontwikkelen door een professionele zorgverlener

uur

€ 81,00

Behandeling individueel – ontwikkelen Plus door een professionele zorgverlener

uur

€ 96,00

 

4. De tarieven voor een pgb voor begeleiding groep bedragen maximaal:

Omschrijving

Eenheid

Pgb -tarief

Begeleiding groep - ontwikkelen door een professionele zorgverlener

dagdeel

€ 44,48

Begeleiding groep - ontwikkelen Plus door een professionele zorgverlener

dagdeel

€ 63,00

Begeleiding groep door een persoon behorende tot het sociaal netwerk van de cliënt

dagdeel

€ 19,00

 

5. De tarieven voor een pgb voor behandeling groep bedragen maximaal:

 

Omschrijving

Eenheid

Pgb -tarief

Behandeling groep – ontwikkelen door een professionele zorgverlener

dagdeel

€ 71,50

Behandeling groep – ontwikkelen Plus door een professionele zorgverlener

dagdeel

€ 96,00

 

6. Het tarief voor een pgb voor vervoer bedraagt maximaal:

 

Omschrijving

Eenheid

Pgb -tarief

Vervoer

etmaal

€ 18,50

 

7. De tarieven voor een pgb voor kortdurend verblijf (logeren) bedragen maximaal:

 

Omschrijving

Eenheid

Pgb -tarief

Logeren

etmaal

€ 112,77

Logeren bij een persoon behorende tot het sociaal netwerk van de cliënt

etmaal

€ 19,00

 

Artikel 5 Geldigheidsduur indicatie pgb

Een pgb wordt voor maximaal één jaar toegekend. Hierdoor wordt periodiek bezien of de indicatie en het pgb nog past bij de individuele situatie.

 

Paragraaf 2 Gebruikelijke zorg

 

Artikel 6 Definitie

Gebruikelijke zorg: de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten geacht worden elkaar onderling te bieden.

 

Artikel 7 Aanspraak individuele voorziening

 • 1.

  De aanspraak op een individuele voorziening bestaat slechts voor zover er geen sprake is van gebruikelijke zorg.

 • 2.

  Het verrichten van gebruikelijke zorg geldt voor de functies: persoonlijke verzorging en begeleiding.

 • 3.

  Of er sprake is van gebruikelijke zorg wordt beoordeeld aan de hand van de bijlage ‘Gebruikelijke Zorg Jeugdhulp Gemeente Oost Gelre’. Deze bijlage maakt onderdeel uit van deze nadere regels.

 

 

Paragraaf 3 Slotbepaling

 

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Nadere regels jeugdhulp gemeente Oost Gelre’.

 • 2.

  Dit besluit treedt met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2019.

 • 3.

  Bestaande indicaties blijven gelden tegen het in de beschikking vastgestelde pgb-tarief.

 • 4.

  Van het in lid 3 gestelde kan ten gunste van de jeugdige en zijn ouders worden afgeweken.

 

 

Vastgesteld te Lichtenvoorde op 8 januari 2019,

Burgemeester en wethouders,

Mw M. Nekkers

Secretaris

Mw. A.H. Bronsvoort

Burgemeester


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl