Gemeenteblad van Stichtse Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtGemeenteblad 2019, 73511Plannen | ruimtelijkVastgesteld wijzigingsplan Spengen 7, Kockengen

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht maken bekend dat het vastgestelde wijzigingsplan Spengen 7, Kockengen vanaf vrijdag 29 maart tot en met donderdag 9 mei 2019 ter inzage ligt.

Inhoud

Met dit wijzigingsplan maken burgemeester en wethouders gebruik van de in het bestemmingsplan Landelijk Gebied West vastgelegde wijzigingsbevoegdheid om de bestemming van het perceel Spengen 7 in Kockengen te wijzigen van ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden in de bestemming "Wonen" en met nadere aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalig agrarisch bedrijf. Hiermee wordt het bestaande woongebruik op het perceel in het vervolg geregeld met de reguliere woonbestemming van het bestemmingsplan Landelijk Gebied West.

Het ontwerp-wijzigingsplan Spengen 7, Kockengen heeft ter inzage gelegen van vrijdag 7 december 2018 tot en met donderdag 17 januari 2019. Binnen de inzagetermijn zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 maart 2019 besloten om het ontwerpbesluit ongewijzigd vast te stellen.

Inzien

U kunt het wijzigingsplan (NL.IMRO.1904.WPSpengen7LGB-VG01) vanaf vrijdag 29 maart 2019 raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en vanaf dezelfde datum (zonder afspraak) tot en met donderdag 9 mei 2019 inzien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht in Maarssen. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw C. Spaan (14 0346).

Reageren

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan vanaf vrijdag 29 maart 2019 gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld. Alleen belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpwijzigingsplan, kunnen beroep instellen. Een beroepschrift kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden bestemmingsplan

Het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij voor deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van het betreffende onderdeel van het besluit geschorst totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek tot voorlopige voorziening richt u aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.