Nadere regels leefbaarheidsbijdrage 2019-2022

Het college van B&W van de gemeente Veere

Gelet op artikel 3 lid 4 en artikel 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Veere 2013.

Overwegende dat:

- Op 26 maart 2015 de gemeenteraad de nota Reserve Leefbaarheid heeft goedgekeurd;

- Op 31 januari 2019 de gemeenteraad de nieuwe kaders en sturingsmechanismen Reserve Leefbaarheid 2019-2022 heeft goedgekeurd;

- De gemeente Veere streeft naar een samenleving waarin burgers kunnen participeren en een positieve bijdrage leveren;

- De gemeente invulling wil geven aan haar visie “meer samenleving, minder overheid”;

- De gemeente maatschappelijke initiatieven wil stimuleren en ondersteunen die bijdragen aan de doelen in het ‘Werkprogramma gemeente Veere 2018-2022’.

 

Besluit de volgende nadere regels vast te stellen:

 

 

Artikel 1 Doel van de reserve leefbaarheid

Het College van B&W (hierna te noemen: College) stelt een reserve leefbaarheid beschikbaar. Het doel van de reserve leefbaarheid is het stimuleren van maatschappelijke initiatieven om te komen tot “meer samenleving, minder overheid” en welke zodoende invulling geven aan het ‘Werkprogramma gemeente Veere 2018-2022’ en de Nota reserve Leefbaarheid van de gemeente.

 

Artikel 2 Initiatieven waarvoor de bijdrage bedoeld is (kaders)

 • 1.

  Het College kan een bijdrage verlenen aan het opstarten en uitvoeren van maatschappelijke initiatieven die:

  a. invulling geven aan de speerpunten van het coalitie akkoord;

  b. een maatschappelijk doel hebben en bijdragen aan duurzame versterking van de (lokale) samenleving. Het gaat om initiatieven die voortkomen uit de eigen kracht van burgers en ook gedragen worden door burgers en de lokale samenleving.

 • 2.

  Het College kan een bijdrage leveren als:

  a. het initiatief voldoet aan de kaders zoals beschreven in artikel 2, lid 1;

  b. alle benodigde gegevens zijn ingediend zoals beschreven in artikel 9;

  c. de activiteiten binnen het initiatief zijn uitgevoerd en betaald voor 28 februari 2023;

  d. alle benodigde vergunningen en/of ontheffingen voor het initiatief zijn verleend op het moment dat de bijdrage wordt toegekend;

  e. voldaan wordt aan alle in deze regels vastgestelde verplichtingen zoals beschreven in artikel 10.

 

Artikel 3 Algemene Subsidieverordening Veere (hierna te noemen: ASV)

Op aanvragen in het kader van de leefbaarheidsbijdrage is de ASV van toepassing, tenzij daarvan in deze nadere regels nadrukkelijk wordt afgeweken.

 

Artikel 4 Wie kan aanvragen?

Een aanvraag voor een bijdrage kan worden ingediend door een aanvrager in de zin van artikel 1 ASV en betreft derhalve:

 • 1.

  een rechtspersoon die zonder winstoogmerk een maatschappelijk belang nastreeft, passend binnen het collegeprogramma;

 • 2.

  Een natuurlijk persoon of groep natuurlijke personen is gelijkgesteld aan een aanvrager conform artikel 1 ASV.

 

Artikel 5 Termijn indienen aanvraag

1. Een aanvraag kan gedurende het gehele jaar worden ingediend, tot uiterlijk 31 december 2022.

 

Artikel 6 Hoogte van de bijdrage

 • 1.

  De hoogte van de bijdrage moet in verhouding staan tot de meerwaarde die het initiatief voor de (lokale) samenleving oplevert.

 • 2.

  De kans op het ontvangen van een bijdrage vanuit de leefbaarheid wordt hoger naarmate meer sprake is van co-financiering door derden en zelfwerkzaamheid.

 • 3.

  Kleine initiatieven (initiatieven met een gevraagde bijdrage tot €2.500,-) krijgen maximaal 70% van de totale kosten gesubsidieerd.

 • 4.

  Grotere initiatieven (initiatieven met een gevraagde bijdrage vanaf €2.500,-) krijgen maximaal 50% van de totale kosten gesubsidieerd.

 • 5.

  Zelfwerkzaamheid wordt zeer gewaardeerd. Echter kan zelfwerkzaamheid bij grote initiatieven nooit leiden tot een kleinere eigen bijdrage dan 30% van de totale kosten.

 • 6.

  De bijdrage per initiatief is maximaal €25.000,-.

 • 7.

  Per initiatief wordt een eenmalige bijdrage verstrekt. Bij omvangrijke initiatieven met een projectmatige aanpak kan voor de aanloopfase een uitzondering worden gemaakt. De totale bijdrage zal echter nooit meer dan €25.000,- bedragen.

 • 8.

  De hoogte van de door de gemeente toegekende bijdrage mag zelfstandig of in combinatie met bijdragen van derden nooit leiden tot een overschrijding van de totale kosten van het initiatief.

 

Artikel 7 Kosten die voor een bijdrage in aanmerking komen

 • 1.

  Alle kosten die noodzakelijk zijn voor de realisatie van het initiatief en ook zijn opgenomen in de begroting komen voor een bijdrage in aanmerking.

 • 2.

  Bij initiatieven met een gevraagde bijdrage hoger dan €2.500,- wordt bij de begroting verwacht dat minimaal 3 verschillende offertes worden overlegd.

 

Artikel 8 Bijdrage plafond

Het bijdrageplafond voor de reserve leefbaarheid bedraagt €800.000,- voor de periode 2015-2022. Hiervan resteert voor de periode 2019-2022 nog circa €446.000,-. Zodra het bijdrageplafond van €800.000,- bereikt wordt, wordt gekeken hoe en of de Reserve Leefbaarheid voortgezet wordt.

 

 

Artikel 9 De aanvraag van een bijdrage vanuit de Reserve leefbaarheid

 • 1.

  Bij een aanvraag voor een bijdrage dient het aanvraagformulier van de Reserve Leefbaarheid te worden ingevuld, welke vindbaar is op de website van de gemeente, of op verzoek per mail of post toegezonden kan worden.

 • 2.

  De aanvraagprocedure is eenvoudig. De zwaarte van de toetsing is gekoppeld aan de hoogte van het subsidiebedrag.

 • 3.

  Het aanvraagformulier vraagt minimaal naar de volgende gegevens:

  - NAW (naam-adres-woonplaats) gegevens van de aanvrager, contactgegevens, het IBAN-nummer met tenaamstelling, in geval van inschrijving bij de Kamer van Koophandel het KvK nummer en anders het BSN nummer van de aanvrager;

  - Een beschrijving van het initiatief met daarin in ieder geval wat het initiatief inhoudt, welk maatschappelijk doel wordt beoogd, voor welke doelgroep het initiatief bedoeld is;

  - Een begroting met alle bij het initiatief behorende kosten en de verschillende inkomsten die daar tegenover staan;

  - Een toelichting op hoe mogelijke, toekomstige kosten door initiatiefnemer(s) gedragen kunnen worden;

  - Aantonen van draagvlak voor het initiatief: bijvoorbeeld door steunbetuigingen, handtekeningen, medeondertekening, gespreksverslagen et cetera;

  - Als de aanvrager al een budgetsubsidie ontvangt: een onderbouwing waarom de beschikbare budgetsubsidie hier niet voor ingezet kan worden.

  - Als de realisatie van een fysiek object onderdeel van de aanvraag is: beschrijving hoe onderhoud en beheer door initiatiefnemers is georganiseerd en vastgelegd.

 

Artikel 10 Verplichtingen aanvrager bijdrage

Onverminderd het bepaalde in artikel 20 ASV gelden voor de ontvanger de volgende verplichtingen:

 • a.

  Het initiatief waarvoor de bijdrage is verstrekt wordt uitgevoerd conform de aanvraag en eventuele vastgelegde afspraken in de beschikking betreffende de toekenning van de bijdrage;

 • b.

  De ontvanger meldt als er onverwijlde omstandigheden zijn, die de realisatie van het initiatief kunnen beperken of beletten

 • c.

  De ontvanger van de bijdrage draagt er zorg voor dat het initiatief op geen enkele wijze belangen schaadt van derden of overlast veroorzaakt (materieel of immaterieel);

 • d.

  De ontvanger is bereid om eenmalig een presentatie te geven bij de jaarlijkse publieksactiviteit ter bevordering van de burgerparticipatie in de gemeente;

 • e.

  Bij subsidiëring van de realisatie van een fysiek object: de verantwoordelijkheid voor het eventuele onderhoud en het beheer van de fysieke objecten, ligt bij de aanvrager.

Artikel 11 Weigeringsgronden

In aanvulling op het bepaalde in artikel 17 van de ASV kan het College geheel of gedeeltelijk weigeren een bijdrage te verlenen als:

 • a.

  Het initiatief niet past binnen de kaders voor de leefbaarheidsbijdrage zoals omschreven in artikel 2;

 • b.

  Er niet voldaan wordt aan de verplichtingen conform artikel 10;

 • c.

  Er onvoldoende objectief is aangetoond dat er draagvlak is voor het initiatief;

 • d.

  Het bijdrageplafond zoals beschreven in artikel 8 wordt overschreden;

 • e.

  Het initiatief de uitvoering van activiteiten betreft die al door een derde, niet zijnde de aanvrager, op kosten van de gemeente zijn uitgevoerd;

 • f.

  Het initiatief gericht is op het voldoen van een wettelijke verplichting van de gemeente;

 • g.

  Bij de realisatie van een fysiek object geen bijhorende activiteiten worden georganiseerd door de initiatiefnemers;

 • h.

  Bij de realisatie van een fysiek object het eventuele onderhoud en beheer van fysieke objecten niet door initiatiefnemers wordt georganiseerd en vastgelegd.

 

Artikel 12 Bijdrageverlening en uitbetaling

 • 1.

  De aanvrager van een leefbaarheidsbijdrage ontvangt een beschikking van het College betreffende het besluit op de aanvraag.

 • 2.

  Bij toekenning van een bijdrage wordt het totaal toegekende bedrag overgemaakt, tenzij daar in de beschikking afwijkende afspraken over zijn gemaakt.

 

Artikel 13 Verantwoording en vaststelling van de bijdrage

Verantwoording en vaststelling van de bijdrage vindt, in afwijking op hoofdstuk 8 van de ASV, als volgt plaats:

 • 1.

  De aanvrager is bereid om eenmalig een presentatie te geven bij de jaarlijkse publieksactiviteit. Hierover ontvangt de aanvrager tijdig informatie. (conform artikel 10);

 • 2.

  Bij een bijdrage hoger dan €2.500,- dient de aanvrager uiterlijk 8 weken na afronding van het initiatief een financiële verantwoording in te dienen;

 • 3.

  Vaststelling van de toegekende bijdrage vindt bij een bedrag tot €2.500,- gelijktijdig plaats met de toekenning.

 • 4.

  Vaststelling van de toegekende bijdrage vindt bij een bedrag boven €2.500,- plaats nadat de financiële verantwoording is ingediend.

 

Artikel 14 Hardheidsclausule

Het College kan in bijzondere gevallen van het bepaalde in deze nadere regels afwijken of bepalingen buiten toepassing laten, voor zover de redelijkheid en billijkheid hier aanleiding toe geven.

 

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking vanaf 1 februari 2019.

 

Artikel 16 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels leefbaarheidsbijdrage 2019-2022.

 

Als bijlage bij de nadere regels is een begrippenlijst toegevoegd.

 

Bijlage 1 Begripsomschrijvingen

 

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

a. Algemene Subsidieverordening gemeente Veere 2013 (verder: ASV); zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 4 december 2012;

b. College: het College van burgemeester en wethouders van de Gemeente Veere;

c. Werkprogramma 2018-2022: ‘Werkprogramma gemeente Veere 2018-2022’ ;

d. Duurzame versterking: Het initiatief moet ertoe leiden dat een faciliteit, netwerk of maatschappelijke functie voor langere tijd gevestigd wordt en in stand kan worden gehouden, zonder dat aanvullende bekostiging vanuit de gemeente noodzakelijk is;

e. Jaarlijkse publieksactiviteit ter bevordering van de burgerparticipatie in de gemeente: Gedurende de looptijd van deze nadere regels wordt jaarlijks een activiteit georganiseerd door de gemeente met als doel om de maatschappelijke initiatieven die een bijdrage hebben ontvangen van de gemeente toe te lichten;

f. Gemeente: de gemeente Veere;

g. (Maatschappelijk) initiatief: initiatieven met (als hoofddoel) een maatschappelijk effect voor (groepen) inwoners van de gemeente Veere en een duidelijke publieke waarde. Deze initiatieven worden uitgevoerd door een initiatiefnemer en eventuele mede-initiatiefnemers. De gemeente heeft niet het eigenaarschap en zal dit ook niet krijgen;

h. Initiatiefnemer: inwoner, groep inwoners of een rechtspersoon zonder winstoogmerk die een maatschappelijk initiatief trekken.

i. Mede-initiatiefnemer: inwoner of rechtspersoon zonder winstoogmerk die schriftelijk steun betuigt aan het initiatief en medewerking verleent;

j. Nota: Nota nieuwe kader en sturingsmechanismen voor de Reserve Leefbaarheid 2019-2022, door de gemeenteraad van Veere vastgesteld op 31 januari 2019;

Naar boven