Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 7152Beschikkingen | afhandelingBotjesweg 2 Noordbroek Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Z2018-00011939

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend dat zij een beslissing hebben genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het oprichten van een pluimveehouderij aan de Botjesweg 2 te Noordbroek.

De beoogde activiteit (het veranderen van een installatie voor het houden van leghennen staat vermeld in bijlage D, categorie 14 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van bijlage D, categorie 14 niet wordt overschreden, geldt de vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze verandering is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

 

 

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 16 januari 2019 tot en met 27 februari 2019 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157, 9603 AE te Hoogezand.

 

Het besluit ligt gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. De ter inzage legging zal worden gepubliceerd in de regiokrant en op de gemeentelijke website van de gemeente Midden-Groningen.

 

 

Vervolgprocedure

Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In dit geval in het kader van de procedure voor de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning.

 

Voor informatie over deze beslissing kan contact worden opgenomen met de gemeente Midden-Groningen via het telefoonnummer 0598 - 37 37 37.