Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2019, 70362VerordeningenVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Alkmaar houdende regels omtrent winkeltijden Verordening winkeltijden Alkmaar 2019

De raad van de gemeente Alkmaar;

 

Gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 29-01-2019;

 

Gelet op het advies van de commissie : Bestuur en middelen;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 3 Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet;

 

 

B e s l u i t

 

Vast te stellen de Verordening Winkeltijden Alkmaar 2019

 

 

Verordening Winkeltijden Alkmaar 2019

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • c.

  werkdagen; maandag tot en met zaterdag;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  ambulante handel: het in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

Artikel 2. Algemene vrijstelling

 • 1.

  Voor de in artikel 2 onder lid a en lid b van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling van 06.00 uur tot 22.00 uur.

 • 2.

  De in artikel 2 van de Winkeltijdenwet vervatte verboden gelden tevens niet voor:

  • a.

   Gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, alsmede het te koop aanbieden van goederen die daarbij rechtstreeks verband houden, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of evenement tot een uur na afloop daarvan.

  • b.

   Winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, alsmede het in of op het terrein te koop aanbieden en verkopen van goederen die daarbij rechtstreeks verband houden, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen.

Artikel 3. Individuele ontheffing

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2 , eerste lid onder c van de Winkeltijdenwet vervatte verboden voor winkels en ambulante handel:

  • a.

   In het geval van een braderie kan ontheffing worden verleend voor verlengde openstelling tussen 22.00 en 24.00 uur. Een dergelijke ontheffing geldt per gelegenheid of activiteit en kan maximaal 2 keer per kalenderjaar per organisatie worden aangevraagd.

  • b.

   In het geval van een speciale verkoopactie van een of meerdere winkels kan ontheffing worden verleend voor opening tussen 22.00 uur en 6.00 uur. Een dergelijke ontheffing geldt voor elke winkel afzonderlijk en wordt maximaal 2 keer per winkel per kalenderjaar verleend.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de ontheffing weigeren indien de woon- of leefsituatie, de veiligheid en/of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door de openstelling van de winkel.

 • 3.

  Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.

Artikel 4 Permanente openstelling tussen 22.00 uur en 24.00 uur (avondwinkels).

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid onder c van de Winkeltijdenwet vervatte verboden voor een winkel voor de uren tussen 22.00 en 24.00 uur.

 • 2.

  Een ontheffing kan worden verleend voor de uren tussen 22.00 uur en 24.00 uur.

 • 3.

  Een ontheffing wordt verleend aan winkels indien deze uitsluitend levensmiddelen (met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1 eerste lid van de Drank- en Horecawet) verkopen.

 • 4.

  In de avondwinkel mag geen gelegenheid tot nuttigen ter plaatse worden gegeven.

 • 5.

  Een ontheffing wordt niet verleend aan slijterijen of winkels waar uitsluitend maaltijden en alcoholvrije dranken voor directe consumptie worden verkocht.

 • 6.

  Een ontheffing kan worden geweigerd indien de woonsituatie, de leefsituatie, de veiligheid of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig worden beïnvloed door de openstelling van de winkel.

 • 7.

  Weigeringsgronden met betrekking tot woonsituatie, leefsituatie, veiligheid en openbare orde zijn onder andere maar niet uitsluitend:

  • a.

   Er binnen een straal van 1 kilometer reeds een nachtwinkel is toegestaan.

  • b.

   De omgeving van de winkel kan getypeerd worden als een probleemlocatie, door criminaliteit, drugsgebruik en drugshandel en openbare ordeverstoringen, of:

  • c.

   De nachtelijke openstelling van de winkel waarvoor ontheffing wordt aangevraagd zal een aanzuigende werking hebben op overlast veroorzakende groepen, of:

  • d.

   De verkeer aantrekkende werking van de winkel zal naar verwachting de veiligheid op de weg in gevaar brengen en/of overlast veroorzaken voor bewoners en/of gebruikers van nabijgelegen panden, of:

  • e.

   Het gebruik van parkeerplaatsen bij winkelbezoek tussen 22.00 uur en 24.00 uur veroorzaakt in de directe omgeving van de winkel overlast of parkeerproblematiek voor bewoners, of:

  • f.

   De mogelijkheid van het ontstaan van hinder door overlast veroorzakende groepen in de uren tussen 22.00 uur en 24.00 uur voor direct omwonenden wordt beoordeeld als een reëel risico.

 • 8.

  Het college kan de ontheffing voor ten hoogste 6 winkels verlenen.

 • 9.

  De ontheffing wordt verleend voor maximaal 3 jaar.

 • 10.

  Een exploitant of leidinggevende mag niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn.

 • 11.

  Een ontheffing is perceels- en persoonsgebonden.

Artikel 5. Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste 8 weken verdagen.

 • 3.

  Indien een aanvraag voor een ontheffing wordt ingediend minder dan 8 weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de ontheffing nodig heeft, kan het college besluiten de aanvraag niet te behandelen.

Artikel 6. Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder dit aanvraagt.

Artikel 7. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 8. Overgangsrecht

Een ontheffing, verleend op grond van de verordening, bedoeld in artikel 9, wordt gelijkgesteld met een ontheffing op grond van de Verordening winkeltijden Alkmaar 2019.

Artikel 9. Intrekking voorgaande regeling

De huidige Gewijzigde Verordening winkeltijden Alkmaar wordt ingetrokken zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 17 september 2015

Artikel 10. Inwerkingtreding

Deze verordening; ‘Verordening winkeltijden Alkmaar 2019’ treedt in werking 3 dagen na bekendmaking.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening winkeltijden Alkmaar 2019.

 

Alkmaar, 14-03-2019;

De raad voornoemd,

P.M. Bruinooge, voorzitter

F.A.J.M. van Beek, griffier

TOELICHTING

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit artikel zijn de meest voor de hand liggende begripsbepalingen opgenomen. Voor de definitie van winkel wordt verwezen naar artikel 1 van de Winkeltijdenwet. Daarin is een winkel gedefinieerd als: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht. Het verschil met de winkeltijdenverordening 2013 is dat de feestdagen niet meer apart genoemd worden. Feestdagen worden in de winkeltijdenverordening 2019 vrijgesteld tussen 06.00 en 22.00 uur.

 

Artikel 2 Algemene vrijstelling

Het is de winkeliers toegestaan hun winkel te openen tussen 06.00 uur en 22.00 uur.

Het grote verschil met de winkeltijdenverordening 2013 is dat alle feestdagen in de winkeltijdenverordening 2019 zijn vrijgesteld en winkeliers daardoor zelf mogen bepalen of zij wel of niet tijdens deze feestdagen opengaan tussen 06.00 en 22.00 uur. Het is wel aan te bevelen dat de winkels onderlinge afspraken maken over de gezamenlijke openingstijden. Zij kunnen dit doen binnen de hiervoor gestelde bandbreedte.

 

De verboden zoals genoemd in artikel 2 van de winkeltijdenwet, gelden niet voor gebouwen waar evenementen van culturele aard plaatsvinden en waarbij goederen aangaande het evenement verkocht worden. De verboden zoals genoemd in artikel 2 van de winkeltijdenwet gelden ook niet voor winkels in of op een terrein met sportcomplexen.

 

Artikel 3 Individuele ontheffing

Voor een winkelopenstelling in verband met een speciale verkoopactie tussen 22.00 uur en 06.00 uur kunnen burgemeester en wethouders individuele ontheffingen verlenen op basis van artikel 2, eerste lid. In het geval van een avondwinkel kan de ontheffing worden verleend tussen 22.00 uur en 24.00 uur. De ontheffing kan door burgemeester en wethouders worden geweigerd als de openbare orde en veiligheid in de omgeving in het geding is.

 

Artikel 4 Permanente openstelling tussen 22.00 uur en 24.00 uur (avondwinkels)

Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag avondwinkels een ontheffing verlenen tussen 22.00 en 24.00 uur. In de nieuwe winkeltijdenverordening van 2019 wordt het beleid omtrent avondwinkels geïntegreerd. Hierdoor wordt de geldende regeling omtrent avondwinkels transparanter.

 

Artikel 5 Beslistermijn

De beslistermijn voor een ontheffing bedraagt 8 weken. Indien de aanvraag minder dan 8 weken van te voren wordt ingediend, kan het college besluiten de aanvraag niet te behandelen. De termijn van 8 weken is gebaseerd op het gemiddelde dat gemeenten op dit moment hanteren. Sinds de invoering van artikel 4:17 e.v. van de Awb, bestaat het risico dat bestuursorganen die zich niet aan de termijn houden, met een dwangsom worden geconfronteerd.

 

Artikel 6 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Een ontheffing kan door het college worden ingetrokken indien de exploitatie op basis van de ontheffing leidt tot een onaanvaardbare aantasting van de openbare orde, veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse.

 

Artikel 7 Toezicht

Het toezicht op de naleving van het bepaalde bij de verordening wordt gehandhaafd door toezichthouders die door de burgemeester en wethouders zijn aangewezen.

 

Artikel 8 Overgangsrecht

Ontheffingen die zijn verleend op grond van de verordening, zoals bedoeld in artikel 10, worden gelijkgesteld met ontheffingen op grond van de Verordening winkeltijden Alkmaar 2019.

 

Artikel 9 Intrekking voorgaande regeling

De huidige Gewijzigde Verordening winkeltijden Alkmaar wordt ingetrokken zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 17 september 2015. Tevens vervalt hiermee de Beleidsnota Avondwinkels.

 

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening zal worden bekend gemaakt op de wettelijk voorgeschreven wijze.

 

Artikel 11 Citeertitel

Om deze verordening te citeren, wordt ‘Verordening winkeltijden Alkmaar 2019’ gebruikt.