Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2019, 69550VerordeningenVerordening tot wijziging van de verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015

De raad van de gemeente Hoogeveen,

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015:

Artikel I

De verordening individuele inkomens- en studietoeslag gemeente Hoogeveen 2015

wordt als volgt gewijzigd:

A Artikel 3 “100 procent” wordt gewijzigd in “110 procent”.

B Aan artikel 5 wordt toegevoegd lid 4 luidende als volgt: Een individuele studietoeslag wordt in twaalf maandelijkse termijnen uitbetaald.

Artikel II

Deze verordening treedt in werking op de dag na de officiële bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen,

gehouden op .

De griffier, De voorzitter,

C. ELKEN-VAN MIERLO K.B. LOOHUIS