Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2019, 68747Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester van de gemeente Nieuwegein houdende regels omtrent mandaat Mandaatbesluit aanbesteding essentiële functies jeugd Lekstroom2019

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Nieuwegein, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

 

gelet op het bepaalde in afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

 

overwegende dat:

 • -

  Voor de inkoop van de essentiële functies jeugd sinds 1 januari 2015 in bovenregionaal verband (Utrecht, Utrecht West, Utrecht Zuid Oost en Lekstroom) nauw wordt samengewerkt en gezamenlijk afspraken worden gemaakt met de zorgaanbieders;

 • -

  De huidige overeenkomsten met de zorgaanbieders voor essentiële functies een looptijd hebben tot en met 31 december 2019;

 • -

  De gemeenten van de jeugdregio Lekstroom gezamenlijk met de drie jeugdregio’s Utrecht, Utrecht-West en Zuid Oost Utrecht de essentiële functies jeugd willen aanbesteden met ingangsdatum van de opdracht per 1 januari 2020;

 • -

  De uitgangspunten voor de inkoop zijn vastgelegd in het Koersdocument transformatie essentiële functies;

 • -

  Op 5 december 2018 in het Bestuurlijk Platform Jeugd op basis van de overwegingen in het document “Keuzes in de aanbesteding essentiële functies” is ingestemd met een dialooggerichte aanbesteding;

 • -

  Voor de uitvoering van de aanbesteding het wenselijk is bevoegdheden centraal te organiseren;

 

besluit:

 

vast te stellen het Mandaat- en volmachtbesluit aanbesteding essentiële functies jeugd Lekstroom 2019

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit mandaatbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  mandaat : de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten ex artikel 1:3 van de Awb te nemen en te ondertekenen;

 • b.

  volmacht : de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • c.

  machtiging : de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen, die noch een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, te verrichten.

Artikel 2 Mandaat

 • 1.

  Aan de vertegenwoordiger van de regio Lekstroom in het Bestuurlijk Platform Jeugd, zoals besloten in het Bestuurlijk Platform Sociaal Domein Lekstroom (BPSDL), wordt mandaat verleend om voor de regionale aanbesteding essentiële functies jeugd voor de opdracht per 1 januari 2020 in het bovenregionale Bestuurlijk Platform Jeugd te beslissen over:

  • a)

   de gunning van de opdracht aan inschrijvers.

 • 2.

  Aan de vertegenwoordiger van de regio Lekstroom in de Ambtelijke Stuurgroep Jeugd wordt mandaat verleend voor goedkeuring cq. vaststelling van:

  • a)

   pre-selectie van de documenten en de publicatie op Tenderned;

  • b)

   goedkeuring van het selectiebesluit;

  • c)

   goedkeuring van de definitieve offerteaanvraag.

 • 3.

  Aan de deelnemers van het aanbestedingsteam Essentiële Functies Jeugd wordt het mandaat verleend voor goedkeuring van het dialoogdocument.

Artikel 3 Vervanging bij afwezigheid

In geval van afwezigheid van de functionaris, aan wie bij dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door zijn plaatsvervanger.

Artikel 4 Volmacht en machtiging

Het bepaalde in dit besluit is van overeenkomstige toepassing op volmacht en machtiging.

Artikel 5 Instructies

 • 1.

  Ten aanzien van de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden worden de volgende instructies gegeven:

  • a)

   Bij de uitoefening van de bevoegdheden wordt het daaromtrent gestelde bij of krachtens wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van rijks-, provinciale en gemeentelijke wetgevers of bestuursorganen in acht genomen.

  • b)

   De uitvoering van de bevoegdheden is in lijn met het koersdocument Essentiële Functies Jeugd welke is vastgesteld tijdens het Bestuurlijk Platform Jeugd 7 maart 2018.

  • c)

   De deelnemende gemeenten in de regio Lekstroom worden geïnformeerd bij belangrijke momenten gedurende het (aanbestedings)proces;

 • 2.

  De mandaatverlener kan de gemandateerde per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de gemandateerde of bij volmacht gegeven bevoegdheden.

Artikel 6 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit aanbesteding essentiële functies jeugd Lekstroom 2019”.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking de dag na die van bekendmaking en geldt tot en met 31 december 2019.

Plaats…………, datum, 5 maart 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein

de secretaris,

de burgemeester,