Gemeenteblad van Westland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestlandGemeenteblad 2019, 67484Beschikkingen | afhandelingOntwerpbesluit omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning, Heulweg nabij 30B te Wateringen

Burgemeester en wethouders van Westland maken bekend dat zij het volgende ontwerpbesluit omgevingsvergunning ter inzage leggen vanaf 29 maart 2019.

Dossiernummer: W-AV-2018-2062

Omschrijving: het oprichten van een woning

Locatie: Heulweg nabij 30B te Wateringen

Activiteit(en):

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Inzien ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit ligt vanaf 29 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage. Gedurende de genoemde termijn kan het plandoor iedereen worden ingezien. Wilt u inzage, dan kunt u dit aanvragen via het e-mail adres bouwarchief@gemeentewestland.nl.

Bedrijven- en OmgevingsContactCentrum

Heeft u vragen over het ontwerpbesluit, dan kunt u deze stellen via het e-mailadres consulenten@gemeentewestland.nl of bedrijvenloket@gemeentewestland.nl, of tijdens kantooruren op telefoonnummer 14 0174. Afhankelijk van de aard en de complexiteit van uw vraag ontvangt u direct het antwoord en/of kunt u een afspraak maken.

Naar voren brengen van een zienswijze

Gedurende de inzagetermijn kan door een ieder een zienswijze naar voren worden gebracht tegen de ontwerpbesluiten. Dit kan bij voorkeur schriftelijk, maar kan ook mondeling.

Dit kan schriftelijk door een brief te richten aan burgemeester en wethouders van Westland, Postbus 150, 2670 AD Naaldwijk. Vermeld bij uw zienswijze duidelijk de locatie, omschrijving en het dossiernummer van het project.

Dit kan mondeling door te bellen met het omgevingscontactcentrum op 14 0174 (maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur). Er wordt dan een afspraak gemaakt met de behandelend ambtenaar.

Vervolgprocedure

Na afloop van de genoemde termijn wordt de beslissing op de omgevingsvergunning genomen en op de in de gemeente Westland gebruikelijke wijze bekendgemaakt. Tegen deze beslissing kunt u, in het geval u tegen het ontwerpbesluit een zienswijze naar voren heeft gebracht en bent aan te merken als belanghebbende, beroep instellen bij de rechtbank.