Gemeenteblad van Zevenaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZevenaarGemeenteblad 2019, 67197VerordeningenEerste raadswijziging legesverordening 2019

De raad van de gemeente Zevenaar;

 

gezien het voorstel van de burgemeester en wethouders van 15 januari 2019, Z/18/321349/ADV/18/874873

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de Gemeentewet;

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Eerste raadswijziging Legesverordening 2019

Artikel I

Hoofdstuk 17, artikel 1.17.1.1 en 1.17.1.2 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2019 wordt vervangen door:

 

1.17.1.1

indien het betreft werkzaamheden binnen de bebouwde kom, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meters sleuf verhoogd met € 1,40;

1.17.1.2

indien het betreft werkzaamheden buiten de bebouwde kom, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meters sleuf verhoogd met € 1,40 met een maximum van € 70.000,00;

Artikel II
  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, met dien verstande dat de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 maart 2019.

  • 3.

    Deze verordening kan worden aangehaald als 'eerste raadswijziging legesverordening 2019'.

 

Aldus besloten in de openbare vergaderingen van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 27 februari 2019.

De griffier,

De voorzitter