Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2019, 67091Beschikkingen | afhandelingVerleende ontheffing op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening in Vianen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden maken bekend dat zij de volgende ontheffing hebben verleend:

Op 12 maart 2019 is een ontheffing verzonden aan de aanvrager voor het gebruiken van de weg of een weggedeelte anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan op perceel Dammolen 1, 4133 EV in Vianen van 26 april 2019 tot en met 7 mei 2019.

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden. Het bezwaarschrift moet de volgende onderdelen bevatten: uw naam en adres, een aanduiding (het nummer) van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u het er niet mee eens bent, een ondertekening en de datum van ondertekening. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van Vijfheerenlanden, Postbus 11, 4140 AA Leerdam. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.vijfheerenlanden.nl.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, daarvoor moet u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.