Gemeenteblad van Purmerend

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PurmerendGemeenteblad 2019, 66984Beschikkingen | afhandelingKennisgeving omgevingsvergunning Polderweg 16, 1446AA Purmerend

De gemeente heeft op 11 maart 2019 besloten de omgevingsvergunning voor locatie Polderweg 16, 1446AA Purmerend te verlenen. Het besluit betreft:

  • het oprichten van een bedrijfspand en het plaatsen van hekwerk

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis, Purmersteenweg 42 te Purmerend.

Beroepsmogelijkheid

Indien u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen 6 weken na publicatie van de terinzagelegging van deze vergunning een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland te Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt en de gronden van uw beroep. Ingeval van beroep bent u griffierecht verschuldigd. Op voorwaarde dat er een beroepschrift is ingediend, kunt u daarnaast de Voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden