Gemeenteblad van Breda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BredaGemeenteblad 2019, 66879Beschikkingen | afhandelingActiviteitenbesluit milieubeheer, het stellen van maatwerkvoorschriften, Boschstraat 121, Breda

Burgemeester en Wethouders van Breda maken bekend dat zij, gelet op het Activiteiten-besluit milieubeheer, hebben besloten tot het opleggen van maatwerkvoorschriften voor de locatie:

 

Boschstraat 121 te Breda, New York Pizza Breda Boschstraat;

de maatwerkvoorschriften regelen dat er geen vetafscheider en slibvangput hoeft te worden geplaatst.

 

De beschikking en alle ter zake zijnde stukken zullen gedurende 6 weken na de publicatiedatum in te zien zijn bij de gemeente Breda.

 

Tegen bovenstaande beschikking tot maatwerkvoorschrift kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda, postbus 90156, 4800 RH Breda. Het indienen van een bezwaarschrift moet schriftelijk en binnen de inzagetermijn gebeuren.

 

Het indienen van bezwaar schorst de werking van deze beschikking niet. Om de beschikking tijdelijk buiten werking te stellen (te schorsen), dient een voorlopige voorziening te worden aangevraagd bij de rechtbank Zeeland- en West-Brabant te Breda.