Gemeenteblad van Gouda

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GoudaGemeenteblad 2019, 66736Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op intrekking omgevingsvergunning op verzoek Goejanverwelledijk 26 t/m 32 in Gouda

Op 18 maart 2019 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Gouda het besluit genomen om de omgevingsvergunning voor het realiseren van vier woningen ter plaatse van de Goejanverwelledijk 26 t/m 32 in Gouda in te trekken. De intrekking is geregistreerd onder kenmerk 2019142589.

 

Inzien

De stukken liggen niet formeel ter inzage. Het besluit en de daarbij behorende stukken kunnen op afspraak worden ingezien bij de gemeente Gouda. Het adres en de openingstijden kunt u vinden op de website van de gemeente Gouda.

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda, postbus 1086, 2800 BB Gouda t.a.v. de commissie bezwaarschriften. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van de bezwaren bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 19 maart 2019 en bedraagt 6 weken.

 

Voorlopige voorziening

Indien er een spoedeisend belang is kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt.

Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.