Gemeenteblad van Roermond

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoermondGemeenteblad 2019, 66622BeleidsregelsBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent weerbaarheid Beleidsregel versterken van weerbaarheid van kinderen en jongeren

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond;

 

gelet op artikel 3, tweede en vierde lid en hoofdstuk 4 van de Algemene subsidieverordening Roermond 2008;

 

gelet op het Beleidsplan Jeugdhulp 2017 - 2019, vastgesteld op 22 december 2016;

 

gelet op de Welzijnsvisie gemeente Roermond: Meedoen naar vermogen, op weg naar de participatiesamenleving, vastgesteld op 27 februari 2012;

 

overwegende dat het stimuleren van activiteiten die een bijdrage leveren aan het versterken van de weerbaarheid van kinderen en jongeren binnen de basisvoorziening door middel van preventie en het inspelen op de vraag naar activiteiten en hulpaanbod in het kader van zelfredzaamheid, wenselijk is;

 

besluit vast te stellen:

 

Beleidsregel versterken van weerbaarheid van kinderen en jongeren

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

basisvoorziening: Basisvoorzieningen leveren een belangrijke bijdrage aan het gewoon opvoeden en opgroeien van jeugdigen. De professionals en vrijwilligers die daar werken zijn belangrijke medeopvoeders met de ouders. Onder de basisvoorziening vallen o.a. kinderopvang, scholen, sportvoorzieningen, stagevoorzieningen voor jongeren, etc.

jeugdigen: personen die de leeftijd van 23 jaar nog niet hebben bereikt.

 

Artikel 2 Subsidiabele activiteit

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor preventie activiteiten die de weerbaarheid van jeugdigen binnen de basisvoorzieningen versterken;

 • 2.

  Voor subsidie komen niet in aanmerking activiteiten die betrekking hebben op:

  • a.

   sport of beweging;

  • b.

   eerste hulp of veiligheid;

  • c.

   vrijetijdsbesteding.

 • 3.

  Subsidie wordt als een eenmalige subsidie als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Algemene subsidieverordening Roermond 2008 verstrekt.

Artikel 3 Criteria

Subsidie wordt slechts verstrekt indien:

 • a.

  de activiteit uiterlijk plaatsvindt in het schooljaar 2019-2020;

 • b.

  de ouders of verzorgers bij de activiteit worden betrokken;

 • c.

  de activiteit nieuw of aanvullend is op het reguliere aanbod van de aanvrager, en

 • d.

  de activiteit structureel bij de aanvrager wordt ingebed.

Artikel 4 Aanvrager

Subsidie wordt verstrekt aan in Roermond gevestigde:

 • a.

  scholen;

 • b.

  verenigingen met jeugdleden, of

 • c.

  stichtingen die mede statutair tot doel hebben het organiseren van activiteiten voor Roermondse jeugdigen.

Artikel 5 Aanvraag

De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het daarvoor vastgestelde aanvraagformulier.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal € 5.000,- per activiteit.

 • 2.

  Per aanvrager worden maximaal drie activiteiten gesubsidieerd.

Artikel 7 Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Het subsidieplafond voor subsidies op grond van deze beleidsregel bedraagt € 150.000,-.

 • 2.

  De middelen, bedoeld in het eerste lid, worden verdeeld op volgorde van binnenkomst, waarbij de datum van binnenkomst van een onvolledige aanvraag wordt gesteld op de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking daarvan in het Gemeenteblad en vervalt met ingang van 1 januari 2020.

 • 2.

  Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel versterken van weerbaarheid van kinderen en jongeren.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 5 februari 2019.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, mr. drs. J. J. Th. L. Geraedts,

De burgemeester, M.J.D. Donders- de Leest