Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2019, 65975Beschikkingen | afhandelingGemeente Borger-Odoorn, Valthe, Weerdingerzandweg 5 , het bouwwerk brandveilig gebruiken (verleend)

Omgevingsvergunning WABO Uitgebreide procedure 

Datum verzenden besluit: 08-03-2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt mee dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

 

Valthe

Weerdingerzandweg 5 , 7872TB, het bouwwerk brandveilig gebruiken, (23073-2018)

 

Kunt u zich niet verenigen met het genomen besluit en heeft u dit reeds kenbaar gemaakt middels een zienswijze tijdens de periode van terinzagelegging van het ontwerp-besluit dan kunt u een beroepschrift indienen binnen zes weken na de datum waarop het besluit is verzonden. In het beroepschrift omschrijft u duidelijk uw gronden van beroep en u vermeldt uw naam en adres. Zo mogelijk doet u er een kopie bij van het besluit waarover het gaat.

 

Het beroepschrift dient u in bij: Rechtbank Noord- Nederland, Afdeling bestuursrecht Postbus 150 9700 AD GRONINGEN.

 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Voor meer informatie zie: www.rechtspraak.nl.