Gemeenteblad van Blaricum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BlaricumGemeenteblad 2019, 6587VerordeningenNadere regel voor de vrijstelling van leges voor zonnepanelen op monumenten

 

Burgemeester en wethouders van Blaricum besluiten:

Gelet op:

•het bepaalde in artikel 11 van de Legesverordening; 

B E S L U I T E N:

vast te stellen de navolgende nadere regel:Legesvrijstellingvoor zonnepanelen op monumenten

1.Vrijstelling

Op basis van dit besluit kan gedeeltelijke vrijstelling van legesheffing worden verleend voor het plaatsen van zonnepanelen op een monument dat voldoet aan de aangegeven voorwaarden:

 • -

  Het betreft een particuliere investering;

 • -

  Voldoet aan de criteria van welstand;

 • -

  Aanvrager toont certificaten, facturen en bewijs van aansluiting.

  • 2.

   Hoogte van de korting

Deze korting te laten bestaan uit:

 • -

  Het vervallen van de vaste leges voor “wijzigen monument”: € 367

 • -

  Het vervallen van de vaste leges voor “welstand”: € 78,65

  • 3.

   Werkingsduur

Deze regeling geldt vanaf 1 juli 2018 tot en met 31 december 2019 dan wel tot de datum van buiten werking stellen van deze regeling als bedoeld onder 4.

4.Begrotingsplafond

Deze vrijstellingsregeling wordt buiten werking gesteld als de derving van de leges het bedrag van €10.000,- dreigt te overschrijden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 18 december 2018.

Mw. M. Kilic-Karaaslan Mw. J.N. de Zwart-Bloch

Secretaris Burgemeester