Gemeenteblad van Twenterand

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TwenterandGemeenteblad 2019, 6584VerordeningenVerordening Zwembadtarieven gemeente Twenterand 2019  

 

De raad van de gemeente Twenterand, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de : “Verordening zwembadtarieven 2019”.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. leeftijd: de leeftijd op 1 januari van het desbetreffende kalenderjaar;

b. volwassenen: personen met een leeftijd van 18 jaar of ouder doch niet ouder dan 65 jaar;

c. kinderen: personen beneden de leeftijd van 18 jaar;

d. senioren: personen met een leeftijd van 65 jaar en ouder;

e. abonnement: een op naam gestelde kaart aan de houder voorzien van pasfoto recht gevende op toegang tot het gemeentelijke openluchtbad (gedurende het zomerseizoen) en het overdekte bad gedurende de tijd, zoals die op de betreffende kaart is vermeld;

f. zwembadinrichting: gemeentelijke zwembaden “De Stamper” te Vriezenveen en “De Zandstuve” te Vroomshoop;

g. houder van een abonnement: degene wiens naam, geboortedatum en adres op de abonnementskaarten is vermeld;

h. gezin: de samenwonende partners met hun inwonende kinderen tot 18 jaar of de man/vrouw met zijn/haar samenwonende kinderen tot 18 jaar;

i. zomerseizoen: de periode waarin het openluchtbad is opengesteld;

j. schoolzwemmen: zwemmen door schoolkinderen in klasverband onder leiding van een lid van het onderwijzend personeel van de betreffende school als onderdeel van het leerplan en in overleg met de locatiebeheerder van de zwembadinrichting.

Artikel 2 Tarieven

Het tarief voor het gebruik van een zwembadinrichting bedraagt voor:

1. Kaart voor één dag

Volwassenen € 4,50

Kinderen/senioren € 3,00

2. Tien-dagenkaart

Volwassenen € 36,50

Kinderen/senioren € 24,00

3. Een abonnement voor een periode van 4 maanden

Volwassenen € 77,20

Kinderen/senioren € 47,00

Gezinsabonnement € 185,50

4. Zwemleskaarten

Leskaarten (tevens toegangsbewijs tijdens de zwemles) voor het overdekte zwembad en openluchtbad:

- Kaart voor één les

Volwassen € 5,00

Kinderen/senioren € 4,00

- Kaart voor 10 lessen

Volwassenen € 50,00

Kinderen/senioren € 40,00

- Diploma

Volwassenen € 10,60

Kinderen/senioren € 10,60

Inschrijfgeld voor zwemles kinderen € 15,10

5. Verenigingsgebruik zwembad

Plaatselijke verenigingen:

- voor gebruik tijdens het zomerseizoen ten behoeve van trainingen € 190,05

- per uur in de week buiten het zomerseizoen € 32,55

- per uur in het weekend buiten het zomerseizoen € 42,50

- voor evenementen, wedstrijden en dergelijken geldt het hierboven genoemde tarief

Verenigingen buiten de gemeente:

- per uur in de week € 55,25

- per uur in het weekend € 96,30

- voor evenementen, wedstrijden en dergelijken geldt het hierboven genoemde tarief

6. Doelgroepen/nieuwe activiteiten

Bestaande activiteiten met begeleiding

- Aqua-jogging 1 les € 6,10

- Aqua-jogging 10 lessen € 54,80

- Ouder-kind zwemmen 1 les € 5,25

- Ouder-kind zwemmen 10 lessen € 47,25

Nieuwe activiteiten met begeleiding

- volwassenen 1 les € 5,25

- kinderen/senioren 1 les € 3,85

- volwassenen 10 lessen € 52,50

- kinderen/senioren 10 lessen € 38,50

7. Schoolzwemmen

Met onderricht door zwembadinstructeur

- als 1 instructeur voldoende is: per les voor iedere leerling € 1,30

- als meer instructeurs nodig zijn: per les voor iedere leerling € 2,20

Zonder onderricht door zwembadinstructeur (recreatief)

- per leerling gratis

Artikel 3 Tarieven voor andere activiteiten

Burgemeester en wethouders worden gemachtigd de vergoeding vast te stellen voor andere dan de in artikel 2 genoemde activiteiten, zoals concoursen, tentoonstellingen en dergelijke, dan wel voor gebruik t.b.v. commerciële doeleinden.

Artikel 4 Citaatartikel en inwerkingtreding

Deze verordening dient te worden aangehaald als “Verordening Zwembadtarieven 2019” en treedt in werking op 1 januari 2019.

Artikel 5 Intrekking

Met ingang van de dag van inwerkingtreding van deze verordening wordt de “Verordening Zwembadtarieven 2018” ingetrokken.

Artikel 6 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Vriezenveen, 18 december 2018

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. R.J.M. Ros drs. A.E.H. van der Kolk