Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2019, 65392Beschikkingen | aanvraagIngekomen aanvraag omgevingsvergunning kappen Thuya, Rijksweg 15, 6267 AC Cadier en Keer

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de volgende aanvraag is ingekomen voor:

het kappen van een Thuya ter plaatse van het Kloosterpad, gelegen op het perceel Rijksweg 15, 6267 AC Cadier en Keer (ontvangen d.d. 15 maart 2019).

Tegen deze aanvraag kunnen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht nog geen bezwaarschriften worden ingediend.

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken liggen ingaande de dag na de publicatiedatum, in het gemeentehuis, gelegen Amerikaplein 1 te Margraten, ter inzage. Voor inzage en nadere informatie moet u een afspraak maken via het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488.

Eijsden-Margraten, 20 maart 2019

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

De secretaris, Mathea Severeijns

De burgemeester, Dieudonné Akkermans