Gemeenteblad van Roermond

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoermondGemeenteblad 2019, 65212BeleidsregelsBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond houdende regels omtrent het stimuleren van een Gezond Schoolplein

Het college van burgemeester en wethouders van Roermond

 

Besluit

 

Vast te stellen beleidsregel stimuleringsregeling Gezond Schoolplein

Beleid

Het coalitieakkoord van de Gemeente Roermond.

De jaarlijks door de Raad vastgestelde begroting van de Gemeente Roermond.

Nota Roermond Gezond; Preventie- en Gezondheidsbeleid 2017-2021.

Doelstelling

Stimuleren van basisscholen hun schoolpleinen gezond in te richten.

Bevorderen van buitenspelen van kinderen, realiseren van een gevarieerder aanbod.

Een gezondere ontwikkeling van basisschoolkinderen op fysiek, sociaal en cognitief vlak.

Aansluiten bij de speerpunten van de Nota Roermond Gezond, namelijk lichamelijk gezond en vitaal (JOGG aanpak).

Grondslag beleidsregel

Artikel 3, vierde lid, van de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008.

Soort subsidie

Eenmalige subsidie (hoofdstuk 4 van de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008).

Subsidiecriteria

 • 1.

  (Besturen van) basisscholen uit Roermond kunnen een subsidieaanvraag indienen voor het realiseren van een gezond schoolplein.

 • 2.

  Het gezonde schoolplein dient te voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • a.

   het plein dient gebruikt te kunnen worden voor verschillende activiteiten: sporten, bewegen, ontmoeten, leren en werken;

  • b.

   het plein dient een plek te zijn waar leerlingen in contact komen met groen en natuur;

  • c.

   het plein dient geschikt en gebruikt te worden als buitenlokaal;

  • d.

   het plein dient rookvrij te zijn.

 • 3.

  Het gezonde schoolplein is het resultaat van een samenwerking tussen school, leerlingen, ouders, de buurt en andere relevante partijen.

 • 4.

  Bij de subsidieaanvraag wordt een plan van aanpak overgelegd waarin is opgenomen:

  • a.

   begroting;

  • b.

   beschrijving van de doelstelling;

  • c.

   planning van de activiteiten en de realisatie;

  • d.

   een opgave van de samenwerkingspartners;

  • e.

   een overzicht van andere financieringsbronnen en de aanpak hierbij.

 • 5.

  De subsidieaanvraag dient uiterlijk op 30 december 2019 te zijn ontvangen.

Subsidiemethode

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal € 10.000,- per schoolplein.

 • 2.

  Subsidie wordt alleen verleend op basis van minimaal 50% cofinanciering. De cofinanciering mag ook in natura zijn.

 • 3.

  Per subsidieaanvrager wordt slecht 1 keer een subsidie verstrekt.

 • 4.

  Indien er aanvragen voor meer dan 10 schoolpleinen zijn ingediend, dan wordt de hoogte van de subsidie per schoolplein berekend door € 100.000,- te delen door het aantal schoolpleinen waarvoor een aanvraag is ingediend.

 • 5.

  Aanvragen voor subsidie dienen (naast bovenstaande beleidsregels) te voldoen aan de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de Algemene Subsidieverordening Roermond 2008.

Termijn

Deze beleidsregel treedt de dag na publicatie in het elektronisch gemeenteblad in werking en vervalt op 31 december 2019.

Budget

Het beschikbare budget bedraagt € 100.000,- voor de gehele looptijd van de stimuleringsregeling.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 maart 2019.

Burgemeester en wethouders van Roermond,

De secretaris, mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts

De burgemeester, M.J.D. Donders-de Leest