Uitbreiding periode Seizoenmarkten 2019 voor Domburg en Zoutelande

 

Het college van burgemeester en wethouders;

Gezien het verzoek van de Stichting Markten en Activiteiten Zeeland om de periode waarin de seizoenmarkten in Domburg en in Zoutelande in 2019 plaatsvinden, te verruimen met in totaal vier weken;

overwegende dat alle betrokken partijen (dorpsraad en ondernemersverenigingen) hebben laten weten geen bezwaar te hebben tegen de gevraagde verruiming van de periode, mits het een pilot betreft voor één jaar;

gelet op het bepaalde onder punt 4 van het Instellingsbesluit seizoenmarkten (vastgesteld op 11 april 2017);

B e s l u i t:

1. de periode waarin de seizoenmarkten in 2019 plaatsvinden in Domburg en Zoutelande vast te stellen op 15 april 2019 tot en met 15 oktober 2019;

2. dit besluit in werking te laten treden één dag na zijn bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 12 maart 2019

de secretaris, de burgemeester,

J.F.M. Steinbusch drs. R.J. van der Zwaag

 

Bezwaarclausule

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift toesturen. Dit kan ook digitaal via www.veere.nl/bezwaarmaken met behulp van een DigiD code. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat minimaal de volgende onderdelen: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar. Het bezwaar moet binnen de daarvoor gestelde termijn door ons zijn ontvangen. Stuurt iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een volmacht mee. Als bezwaar wordt ingediend kan, als het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, ook een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De rechtbank brengt hiervoor kosten in rekening.

Naar boven