Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2019, 64906Overige besluiten van algemene strekkinginspraak op de ontwerp-evenementenkalender 2019

 

 

Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend, dat zij een ontwerp-voorstel hebben gemaakt voor de evenementenkalender 2019. Voordat deze evenementenkalender 2019 definitief kan worden vastgesteld zijn de ontwerp-documenten onderwerp van inspraak.

De inspraaktermijn voor de ontwerp-documenten loopt van 18 tot en met 31 maart 2019. De ontwerp-documenten kunnen worden opgevraagd via 0118-487156 en liggen ook in de hal van het stadhuis te Vlissingen ter inzage. Gedurende de inspraaktermijn kan iedereen zijn/haar reactie op dit ontwerp-raadsvoorstel geven. De reacties kunnen worden geadresseerd aan: burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV VLISSINGEN

De inspraakreacties worden na afloop van de inspraakperiode verwerkt in een inspraakschrift, waarop burgemeester en wethouders een definitief besluit nemen. Het definitieve besluit wordt daarna gepubliceerd.

Vlissingen, d.d. 15 maart 2019

Burgmeester en wethouders voornoemd.