Gemeenteblad van Twenterand

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TwenterandGemeenteblad 2019, 6480VerordeningenVerordening tarieven gemeentelijke eigendommen gemeente Twenterand 2019

Hoofdstuk 1 Tarieven

Artikel 1 Tarieven vervoers-, schoonmaakkosten, rioolaansluitingen, inritten, betegeling geluidsniveaumeter en standplaatsen

Met ingang van 1 januari 2019 worden de tarieven voor dienstverlening van de gemeente c.q. het gebruik van gemeente-eigendommen als volgt vastgesteld:

1. Tarieven

de werkelijke kosten voor het schoonmaken van terrein, container, vuilnisemmer en schaftwagen, voor zover dit door de organiserende vereniging niet in voldoende mate is gebeurd.

2. Tarieven

a. voor het maken van rioolaansluitingen worden kosten in rekening gebracht met een minimum bedrag van € 4.157,- per huishouden;

b. voor het maken van inritten worden op basis van nacalculatie de werkelijke kosten in rekening gebracht;

c. voor het aanbrengen van betegeling waar groenstroken aanwezig zijn per m² € 27,75

3. Tarieven

a. Voor het gebruik van een geluidsniveaumeter type 2218 per dag € 23,00;

b. Voor ambtelijk-technische bijstand bij het gebruik van de genoemde geluidmeetapparatuur per uur € 91,65.

4. Vervallen

5. Tarieven

a. Voor het verlenen van een vergunning tot het innemen van een standplaats op gemeentegrond per 15m2 of gedeelte daarvan voor de verkoop van bloemen, vis e.d. per dagdeel of gedeelte daarvan 1 x per week;

b. met een geldigheidsduur van 1 dag € 12,70;

c. met een geldigheidsduur van 1 maand € 47,30;

d. met een geldigheidsduur van 3 maanden € 99,20;

e. met een geldigheidsduur van 1 jaar € 244,60;

f. Indien gebruik wordt gemaakt van een gemeentelijke elektriciteitsvoorziening wordt het onder a. genoemde tarief verhoogd met per dagdeel € 4,50;

g. Onder dagdeel wordt verstaan een morgen (7.00 uur tot 13.00 uur), middag (13.00 uur tot 18.00 uur) of avond (18.00 uur tot 22.00 uur)

 

Artikel 2 Tarieven afval

Vervallen (deze tarieven zijn opgenomen in de verordening reinigingsheffingen)

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

Artikel 4 Intrekking

De “verordening tarieven gemeentelijke eigendommen gemeente Twenterand 2018”, vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2019.

 

Vriezenveen, 18 december 2018.

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. R.J.M. Ros drs. A.E.H. van der Kolk