Gemeenteblad van Baarn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BaarnGemeenteblad 2019, 64281Beschikkingen | afhandelingGemeente Baarn - verleende omgevingsvergunning - Sophialaan 43

Burgemeester en wethouders van Baarn maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben verleend:

Sophialaan 43 te Baarn (3743 CV) het veranderen van een carport in een garage en het maken van 2 hekpoorten op de rooilijn (18-03-2019)

Bezwaarclausule

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u in bezwaar gaan. U kunt dit digitaal doen via de website (https://www.baarn.nl) onder Bestuur en organisatie/Bezwaar en beroep. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). U kunt ook een brief sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1003, 3740 BA Baarn. Dit kan tot zes weken plus één dag na de datum van deze brief. In spoedeisende zaken kunnen belanghebbenden, zodra het bezwaarschrift is ingediend, de Voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen. U kunt uw verzoekschrift indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Houdt u er rekening mee dat hieraan kosten verbonden zijn (informatie bij de griffier van de Rechtbank).U kunt uw verzoekschrift ook digitaal bij genoemde rechtbank indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Baarn 18 maart 2019