Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2019, 64264Beschikkingen | afhandelingBurgemeester gemeente Nieuwegein; verleende Horeca-exploitatievergunning Fort Jutphaas 3

De burgemeester van Nieuwegein maakt bekend dat op 19 maart 2019 een Horeca-exploitatievergunning is verleend aan Restaurant Céline – Fort Jutphaas aan het adres Fort Jutphaas 3. De verzenddatum is 19 maart 2019.

 

Als de verlening van deze vergunning u rechtstreeks als belanghebbende treft, wordt u gedurende 6 weken vanaf de dag van ter inzage legging in de gelegenheid gesteld uw bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester van Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste de volgende gegevens bevatten:

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • 4.

  de gronden van het bezwaar (de motivering).

 

Het indienen van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kunt u naast het instellen van bezwaar een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan een dergelijk verzoek zijn afzonderlijke kosten verbonden.

 

De verleende vergunning ligt ter inzage bij de receptie van het Stadshuis van 19 maart tot en met 29 april 2019.

 

Nieuwegein, 19 maart 2019.