Gemeenteblad van De Fryske Marren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenGemeenteblad 2019, 64231Plannen | ruimtelijkOntwerpbestemmingsplan Terherne - Jelle-paad 7

(bekendmaking op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening)

Burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren geven er op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) kennis van, dat zij het voornemen hebben om een bestemmingsplan voor te bereiden voor het perceel Jelle-paad 7 te Terherne. Tevens maken zij op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Terherne - Jelle-paad 7 met de bijbehorende stukken met ingang van vrijdag 22 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Jelle-paad 7 te Terherne.

Doel

Het doel van het bestemmingsplan is het juridisch-planologisch mogelijk maken een zonnedak met daaronder een opslagruimte te kunnen bouwen.

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis te Joure (Herema State 1)

  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

Informatie over dit ontwerpbestemmingsplan is ook te vinden op de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Op deze site staat een link naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl, waar u het ontwerpbestemmingsplan kunt bekijken. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1940.BPTHN19JELLEPAAD7-ON01.

Reageren

In de periode waarin het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk: Schrijf een brief aan de gemeenteraad van De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Terherne – Jelle-paad 7

  • waarom u een zienswijze indient

  • de datum

  • uw naam en adres

  • uw handtekening

Mondeling: U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling veiligheid, vergunningen en handhaving (VVH) via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

De gemeenteraad neemt een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan waarbij ingediende zienswijzen worden betrokken.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VVH via telefoonnummer 14 05 14.

Joure, 20 maart 2019

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren