Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 64116Beschikkingen | aanvraagLougpadje 15 te Siddeburen Ontwerpbesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Z2019-00002593

 

Ontwerp omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen is voornemens te besluiten om de volgende vergunning te verlenen:

 

het brandveilig in gebruik nemen van een bouwwerk zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder d van de Wabo, waarbij dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap op de volgende locatie: Lougpadje 15, 9628 AD Siddeburen, 15 maart 2019.

 

Ter inzage leggen stukken.

Van dit ontwerpbesluit wordt kennis gegeven op de gemeentelijke website, www.overheid.nl, in de Staatscourant en in De Regiokrant. Het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken liggen in het gemeentehuis van de gemeente Midden-Groningen gedurende zes weken ter inzage. De stukken zullen met ingang van 21 maart 2019 ter inzage worden gelegd. Een ieder kan gedurende deze periode zienswijze tegen dit ontwerpbesluit naar voren brengen.

 

Reageren (indienen zienswijze)

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit met de daarbij behorende stukken ter inzage ligt, heeft eenieder de mogelijkheid om zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren te brengen. Het naar voren brengen van zienswijzen kan zowel mondeling als schriftelijk. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Voor het mondeling indienen van zienswijzen dient een afspraak te worden gemaakt. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de gemeente Midden-Groningen via het algemene telefoonnummer.

Tijdig ingediende zienswijzen worden bij de definitieve besluitvorming betrokken. Indieners van een zienswijze worden op de hoogte gebracht van het definitieve besluit.

Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en hij belanghebbende is.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerkers van de gemeente

Midden-Groningen, via telefoonnummer (0598) 37 37 37.