Gemeenteblad van Hilversum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumGemeenteblad 2019, 64035Beschikkingen | afhandelingKennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Ontwerpbesluit

Burgemeester en wethouders van Hilversum maken bekend dat zij het voornemen hebben een omgevingsvergunning onderdeel milieu te verlenen voor

 

Omschrijving : oprichten van een bedrijf gespecialiseerd in duikapparatuur

Aanvrager : Multicorp / Scuba Support

Locatie : Franciscusweg 10-1 in Hilversum

 

Ter inzage

Het ontwerpbesluit, de aanvraag en bijbehorende stukken zijn vanaf 20 maart 2019 tot en met 30 april 2019 voor iedereen in te zien in het gemeentehuis van Hilversum, Oude Enghweg 23 in Hilversum. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer: 14035.

 

Zienswijzen

Tijdens de periode van terinzagelegging van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het bevoegd gezag p/a Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Postbus 2341, 8203 AH Lelystad. Zienswijzen moeten worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijzen zijn gericht en een motivering bevatten.

Voor het geven van mondelinge zienswijzen kan via het secretariaat van de OFGV telefoonnummer: 088 - 63 33 000 een afspraak worden gemaakt.

 

Er kan alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit worden ingediend door belanghebbenden die ook een zienswijze hebben ingediend of door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

 

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnummer:

088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.

Kenmerk: HZ_WABO-93703