Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland houdende regels omtrent hondenlosloopplaatsen en hondenaanlijnplaatsen Aanwijzingsbesluit Hondenlosloopplaatsen en Honden-aanlijnplaatsen Groenzoom Lansingerland 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland,

 

Overwegende dat:

 • -

  het de eigenaar of houder van een hond op grond van artikel 2:57, eerste lid, aanhef en onder b, van de Algemene Plaatselijke Verordening Lansingerland 2019 verboden is om tijdens het broedseizoen (15 maart – 15 juli) buiten de bebouwde kom op een openbare plaats een hond te laten verblijven of te laten lopen zonder dat deze aangelijnd is;

 • -

  het college op grond van artikel 2:57, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Lansingerland 2019 plaatsen kan aanwijzen waar dit verbod niet geldt;

 • -

  het college op grond van artikel 2:57, vierde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Lansingerland 2019, in aanvulling op het gestelde in artikel 2:57, eerste lid, aanhef en onder b, plaatsen kan aanwijzen buiten de bebouwde kom, waar honden ook buiten het broedseizoen aangelijnd moeten zijn.

 • -

  er behoefte is aan meer plaatsenbuiten de bebouwde kom in de Groenzoom waar honden los mogen lopen;

 • -

  er ook behoefte is aan meer plaatsenbuiten de bebouwde kom in de Groenzoom waar honden het hele jaar niet los mogen lopen;

 • -

  het college tegemoet komt aan deze behoeften door meerdere nieuwe plaatsen aan te wijzen als

 • -

  hondenlosloopplaatsen en meerdere nieuwe plaatsen aanwijst waar honden het hele jaar aangelijnd moeten zijn;

 • -

  voor deze plaatsen het bepaalde in artikel 2:58, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Lansingerland 2019 (opruimplicht uitwerpselen) geldt.

 

Gelet op:

 • -

  het bepaalde in artikel 2:57, derde en vierde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Lansingerland 2019 in samenhang gelezen met het bepaalde in artikel 2:57, eerste lid, aanhef en onder b, van de Algemene

 • -

  Plaatselijke Verordening Lansingerland 2019.

 

Besluiten:

 

 • 1.

  De plaatsen, zoals aangegeven op de bijbehorende kaart (T19.02140), aan te wijzen als hondenlosloop-plaatsen. Op deze plaatsen geldt de aanlijnplicht voor honden niet. (artikel 2:57, derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Lansingerland 2019).

 • 2.

  De plaatsen, zoals aangegeven op de bijbehorende kaart (T19.02140), aan te wijzen als hondenaanlijn-plaatsen. Op deze plaatsen geldt de aanlijnplicht voor honden het hele jaar(artikel 2:57, vierde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Lansingerland 2019 ).

 • 3.

  Dat dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit Hondenlosloopplaatsen en Honden-aanlijnplaatsen Groenzoom Lansingerland 2019”.

 • 4.

  Dat dit besluit ingaat op de eerste dag na de bekendmaking.

 • 5.

  Dat de aangewezen plaatsen pas als hondenlosloopplaatsen en hondenaanlijnplaatsen gebruikt mogen worden, als borden zijn geplaatst.

Aldus vastgesteld op 12 maart 2019,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland

Lucas Vokurka

secretaris

drs. Pieter van de Stadt

burgemeester

Bijlage 1 Tekening

• T19.02140 Tekening Hondenbeleid Groenzoom 2019

 

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit, of is het besluit onduidelijk? Neem altijd eerst contact op met de gemeente. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift hoeft te schrijven. Medewerkers van de gemeente nemen samen met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal met DigiD of schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Lansingerland. Let u er wel op, dat u het bezwaar indient binnen de wettelijke termijn.

 

Het adres voor het indienen van schriftelijk bezwaar is:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland

Postbus 1

2650 AA Berkel en Rodenrijs

 

Of voor het indienen digitaal bezwaar: zie www.lansingerland.nl > zelf regelen > zoek een product of dienst > Bezwaar en beroep.

 

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen de wettelijke termijn. Dit is binnen zes weken na verzenddatum. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

 • -

  Uw naam en adres

 • -

  De datum van uw bezwaarschrift

 • -

  Het nummer van deze brief, of stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift (artikel 6:5 Algemene wet bestuursrecht)

 • -

  Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • -

  Waarom u het niet eens bent met het besluit

 • -

  Uw handtekening

 

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarprocedure. U kunt tijdens deze procedure een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam. Er moet dan wel sprake zijn van een spoedeisend belang. Het adres is:

 

Rechtbank Rotterdam

Sector bestuursrecht

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam

 

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet u griffierecht betalen.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank.

Daarvoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. Zie http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Naar boven