Gemeenteblad van Gooise Meren

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenGemeenteblad 2019, 63734Beschikkingen | aanvraagRectificatie:

Kennisgeving ontwerpbesluit op aanvraag HZ_WABO-18-0414 Marktstraat 21 te Naarden

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren maken bekend dat zij voornemens zijn om voor de volgende aanvraag, een omgevingsvergunning te verlenen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder d. voorbereid met de uitgebreide procedure als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, onder b Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Het besluit betreft:

 

 • .

  het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1 lid 1 onder a)

 • .

  een aangewezen monument, te slopen, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen of te laten gebruiken waardoor het wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht (artikel 2.1 lid 1 onder f)

 • .

  het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald (artikel 2.1 lid 1 onder g)

 • .

  het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht (artikel 2.1 lid 1 onder h)

  

Inzage

Ons college overweegt medewerking te verlenen aan bovenstaande ontwerpbesluit. De aanvraag en het ontwerpbesluit ligt met ingang van 13 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage. De stukken kunt u inzien bij de balie van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt zelf een afspraak inplannen via www.gooisemeren.nl

 

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan een ieder een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen op het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen moeten gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 6000, 1400 HA Bussum. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren gebracht worden tijdens openingstijden van het gemeentehuis. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving bereikbaar via het telefoonnummer (035) 2070 000.

 

Het college van burgemeester en wethouders neemt een besluit over de verlening van de omgevingsvergunning, waarbij de eventueel ingediende zienswijzen zullen worden betrokken.

 

Gemeente Gooise Meren, 14 maart 2019