Gemeenteblad van Maasgouw

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwGemeenteblad 2019, 63307Plannen | ruimtelijkTerinzagelegging ontwerp bestemmingsplan “Rijksweg 21 te Linne”

Wat zijn de plannen?

Het plangebied van het bestemmingsplan is gelegen aan de Rijksweg 21 in Linne, kadastraal bekend als gemeente Linne, sectie E, nummers: 2939, 2942 en 2878. Het bestemmingsplan betreft een partiële herziening van het bestemmingsplan ‘Linne’. De beoogde planontwikkeling voor de locatie bestaat uit het omvormen van een bedrijfswoning naar een burgerwoning.

Voor welk gebied is dit?

Het plangebied van het bestemmingsplan is gelegen aan de Rijksweg 21 in Linne, kadastraal bekend als gemeente Linne, sectie E, nummers 2939, 2942 en 2878.

Wat ligt ter inzage?

Het ontwerp bestemmingsplan “Rijksweg 21 te Linne” met de hierbij behorende stukken ligt ter inzage. Het ontwerp bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding, de regels en een toelichting.

Wanneer ligt dit ter inzage?

Het ontwerp bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt vanaf vrijdag 15 maart 2019 tot en met donderdag 25 april 2019 (dus gedurende zes weken) ter inzage.

Waar is dit raadpleegbaar?

 • 1.

  Het ontwerp bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken is raadpleegbaar in de informatieruimte van het publiekscentrum in Maasbracht, Markt 36 in Maasbracht (op werkdagen, tijdens de openingstijden van het publiekscentrum, behalve tijdens de avondopenstelling).

 • 2.

  Het ontwerp bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken wordt tevens langs elektronische weg beschikbaar gesteld en wel via www.gemeentemaasgouw.nl.

 • 3.

  Verder kunt u het ontwerp bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken op www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen. U kunt hier onder andere op een kaart inzoomen en op die manier het bestemmingsplan inzien.

 • 4.

  Voorts wordt iedereen in de gelegenheid gesteld het ontwerp bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken op het gemeentehuis (publiekcentrum), Markt 36 in Maasbracht, langs elektronische weg te raadplegen.

Hoe kan ik een zienswijze indienen?

Gedurende de voormelde termijn van terinzagelegging kan iedereen een zienswijze indienen en wel op de volgende manieren:

 • 1.

  schriftelijk bij de Gemeenteraad, Postbus 7000, 6050 AA Maasbracht;

 • 2.

  mondeling tijdens de openingstijden van het gemeentehuis (Publiekscentrum, Kruisweg 32 in Maasbracht), behalve tijdens de avondopenstelling. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de heer L. Smets of, bij afwezigheid, bij een van de andere medewerkers Ruimtelijke Ordening (tel.: 0475 – 85 25 00)

   

Maasbracht, 14 maart 2019

Burgemeester en wethouders van Maasgouw