Gemeenteblad van Helmond

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HelmondGemeenteblad 2019, 62629Overige besluiten van algemene strekkingAANWIJZING VEILIGHEIDSRISICOGEBIED ARTIKEL 2.9.1 APV Helmond 2008

De BURGEMEESTER van de gemeente HELMOND

 

GELEZEN

 

het verzoek om aanwijzing van een veiligheidsrisicogebied van de Politie Oost Brabant d.d. 7 maart 2019;

 

gezien

de instemming van de Officier van Justitie;

 

OVERWEGENDE

 

dat het voorstel van politie feiten en omstandigheden beschrijft waaruit blijkt dat in de door de politie omschreven gebied sprake is van verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan;

 

dat zij de beweegredenen die staan beschreven in het voorstel van politie tot de hare maakt en dat deze als herhaald en ingelast dienen te worden beschouwd in dit besluit;

 

dat het bezit en gebruik van (vuur)wapens groot gevaar oplevert voor de openbare orde en rechtsorde;

 

dat de dringende maatschappelijke behoefte bestaat om tegen bezit en gebruik van (vuur)wapens op te treden;

 

dat preventief fouilleren een effectief (preventief) middel is om mensen ertoe te bewegen dat ze geen wapens bij zich dragen in openbare ruimten en er tevens toe bijdraagt dat zo veel mogelijk wapens in beslag worden genomen;

 

dat daarmee het veiligheidsgevoel in het publieke domein wordt bevorderd;

 

dat het derhalve wenselijk is dat de officier van justitie in staat wordt gesteld om in het aan te wijzen gebied de uitoefening van de controlebevoegdheden als bedoeld in de artikelen 50, derde lid, 51, derde lid, en 52, derde lid, van de Wet wapens en munitie te gelasten;

 

dat de belangen van openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de bescherming van de gezondheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het belang van bescherming van de persoonlijke levenssfeer van individuele burgers;

 

dat het uitoefenen van voornoemde controlebevoegdheden in het aan te wijzen gebied een onderdeel is van een breder handhavingsbeleid ter vergroting van de leefbaarheid en veiligheid;

 

dat overige maatregelen die in het bewuste gebied zijn genomen, waaronder acties op het terrein van handhaving, intensieve surveillances en strafrechtelijke handhaving van overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008 en het Wetboek van strafrecht, onvoldoende effect sorteren;

 

dat het aanwijzen van dit gebied als veiligheidsrisicogebied zal bijdragen aan het verhogen van de veiligheid in het algemeen en de veiligheid in de aangewezen gebieden in het bijzonder;

 

dat de verwachting bestaat dat een aanwijzing van deze gebieden voor een periode van een half jaar (6 maanden) noodzakelijk zal zijn om het risico van (vuur)wapenbezit en -gebruik terug te kunnen dringen;

 

dat de duur van de aanwijzing en de omvang van het gebied proportioneel wordt geacht in relatie tot het beoogde legitieme doel;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2.9.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 2008 en artikel 151b van de Gemeentewet;

 

 

 

BESLUIT

  • 1.

    Het gebied dat wordt omsloten door de straten Kasteel-Traverse, Burgemeester van Houtlaan, Narcissenstraat, Wethouder van Welllaan, Bakelsedijk, Willem Prinzenstraat, Bindersestraat, Binderseind, Marktstraat, Ameidewal en Noord-en Zuid Koninginnewal, overeenkomstig het op het bij dit besluit behorende kaartje gemarkeerde gebied en met inbegrip van alle daarbinnen gelegen openbare wegen en voor publiek openstaande gebouwen met bijbehorende erven, voor de duur van 6 maanden aan te wijzen als ‘veiligheidsrisicogebied’ in de zin van artikel 151b Gemeentewet jo. artikel 2.9.1 APV Helmond 2008;

  • 2.

    Te bepalen dat deze gebiedsaanwijzing op 15 maart 2019 in werking treedt.

  

Helmond, 13 maart 2019

 

    

De burgemeester

Mevrouw P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel

 

Contact, bezwaar en verzoek om voorlopige voorziening

Dit besluit ligt ter inzage in de stadswinkel tijdens kantooruren. Bent u het niet eens met mijn besluit? Dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Voordat u dat doet adviseer ik u om eerst telefonisch contact op te nemen met de afdeling Veiligheid & Naleving via telefoonnummer (0492) 58 77 44. Bent u daarmee niet geholpen? Dan kunt u alsnog een bezwaarschrift sturen aan de gemeente Helmond, postbus 950, 5700 AZ Helmond. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via www.helmond.nl/bezwaar. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer inhoudelijk kunnen behandelen.

 

Een bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar. Wilt u verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan ook een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Een verzoek daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 90.125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) bezwaarschrift of een voorlopige voorziening? Kijk dan op de site van de gemeente Helmond, www.helmond.nl/bezwaar. Of vraag de brochure aan bij de Stadswinkel (telefoonnummer 14 0492).

 

Bijlage: kaartje Veiligheidsrisicogebied