Gemeenteblad van Etten-Leur

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurGemeenteblad 2019, 62134Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit toezichthouder BRP

 

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur

 

overwegende dat het college van burgemeester en wethouders ambtenaren aanwijst, die zijn belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen van de burger ingevolge hoofdstuk 2, afdeling 1, paragraaf 5 van de Wet basisregistratie personen;

gelet op het bepaalde in artikel 4.2 van de Wet BRP;

gelet op het bepaalde in titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t

 

1. N.W. de Wild en F.J.J. van Beeck aan te wijzen als toezichthouder Wet BRP.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking ervan.

 

Etten-Leur, 13-03-2019

Namens het college van burgemeester en wethouders,

 

Esther Derks, teamleider Publiekszaken