Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 61986Beschikkingen | afhandelingHondenlaan Muntendam Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling Z2018-00011282

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maakt bekend dat zij een beslissing hebben genomen ten aanzien van de vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het aanleggen van koppelleidingen voor een stikstofinstallatie aan de Hondenlaan te Muntendam.

Met de aanleg van de koppelleidingen wordt het landelijk aardgasnetwerk gekoppeld aan de stikstofinstallatie en het mengstation.

 

De beoogde activiteit (het aanleggen van koppelleidingen) staat vermeld in bijlage C onder categorie C 8.1 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Omdat de drempelwaarde van categorie C8.1 niet wordt overschreden, geldt de vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van de aanleg van de koppelleidingen is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectbeoordelingsrapport dan wel milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

 

Terinzagelegging

Het besluit ligt van 21 maart 2019 tot en met 1 mei 2019 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC te Hoogezand.

 

Bezwaar en beroep

Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Belanghebbenden die geen bezwaar of beroep tegen dit voorbereidingsbesluit in kunnen stellen, kunnen hun bezwaren tegen dit besluit kenbaar maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedures zoals die open staan in het kader van de nog uit te voeren procedure ingevolge de Wet algemene bepalingen en omgevingsrecht –omgevingsvergunning voor de activiteit milieu- ten behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

 

Voor informatie over deze beslissing kan contact worden opgenomen met de gemeente Midden-Groningen via het telefoonnummer 0598 - 37 37 37.