Gemeenteblad van Ommen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OmmenGemeenteblad 2019, 61256VerordeningenVerordening geurhinder en veehouderij Vilsteren gemeente Ommen

De raad van de gemeente Ommen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van d.d. 15 januari 2019;

gelet op artikel 6 Wet geurhinder en veehouderij;

Besluit:

De Verordening geurhinder en veehouderij Vilsteren gemeente Ommen vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen d.d. 28 februari 2019.

De raad voorgenoemd,

De griffier, De voorzitter,

J.A.R. Tenkink mr. drs. J.M. Vroomen

 

Verordening geurhinder en veehouderij Vilsteren gemeente Ommen  

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat on­der:

 

 • a.

  Grondgebonden veehouderij: een grondgebonden veehouderij zoals melkveehouderijen waar landbouwhuisdieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld

 • b.

  Geurgevoelig object: een object zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij;

 • c.

  Veehouderij: een inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

 • d.

  Wet: de Wet geurhinder en veehouderij;

 

Artikel 2 Begrenzing bebouwde kom

Als bebouwde kom zoals bedoeld in artikel 4 van de Wet wordt aangewezen het gebied zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende en gewaarmerkte kaart.

 

Artikel 3 Afwijkende afstanden binnen de bebouwde kom

 

 • 1.

  Op grond van artikel 6, lid 3 van de Wet en in afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet, bedraagt de afstand tussen een dierenverblijf van een grondgebonden veehouderij en een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (en als zodanig aangeduid op de in artikel 2 genoemde kaart) tenminste 50 meter.

 • 2.

  Op grond van artikel 6, lid 3 van de Wet en in afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet, bedraagt de afstand tussen een dierenverblijf van een grondgebonden veehouderij en een geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwde kom (en als zodanig aangeduid op de in artikel 2 genoemde kaart) tenminste 40 meter.

 

Artikel 4 Reikwijdte van deze verordening

Deze verordening heeft betrekking op de vaste afstanden voor het milieuaspect Geur en veehouderij en brengt geen verandering in de richtlijnen die gelden voor andere milieuaspecten (zoals bijvoorbeeld Geluid en Stof) of de geurnormen die gelden voor veehouderijen met een diercategorie waarvoor bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld. Deze geurverordening vormt een aanvulling op de geurverordening die door de gemeenteraad van Ommen is vastgesteld voor Witharen.

 

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

 

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening geurhinder en veehouderij Vilsteren gemeente Ommen.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 28 februari 2019

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,de voorzitter

J.A.R. Tenkink mr. drs. J.M. Vroomen

 

Bijlage: kaart bij Verordening geurhinder en veehouderij Vilsteren gemeente Ommen