Gemeenteblad van Hilversum

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumGemeenteblad 2019, 59403Overige besluiten van algemene strekkingBesluit tot het instellen van een Warenmarkt 2019, Hilversum

 

B&W besluit

 

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

gelet op het voorstel “Besluit tot het instellen van een Warenmarkt 2019” met kenmerk 518349,

 

 

besluiten:

 

 

I. Een warenmarkt 2019 in te stellen en deze na publicatie in werking te laten treden.

 

De warenmarkt in te stellen op de woensdag en zaterdag van 7:00 tot 16:00 uur en daarvoor aan te wijzen:

 

1. marktstandplaatsen op een gedeelte van het Marktplein voor de standaard opstelling op zaterdag;

 

2. marktstandplaatsen op een gedeelte van het Marktplein en op de kop van de Groest voor de standaard opstelling op woensdag;

 

3. marktstandplaatsen op het achterste gedeelte van het Marktplein en op de parkeerplaatsen van het Marktplein in geval van middelgrote evenementen;

 

4. marktstandplaatsen op de Groest (tot aan de Prins Bernhardstraat), de Stationsstraat (van Schapenkamp tot aan Naarderstraat), Naarderstraat (van Stationsstraat tot aan Langgewenst) en Langgewenst (parkeerterrein) in geval van grote evenementen. De alternatieve locaties (3 en 4) zullen in totaal op jaarbasis maximaal 2 woensdagen en maximaal 4 zaterdagen worden benut voor grotere evenementen zoals de kermis en muziekfestivals.

 

zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte plattegronden,

a. voor zover deze dagen niet vallen op Nieuwjaarsdag, Eerste of Tweede Kerstdag of Koningsdag;

b. voor zover er geen andere dringende en aanwijsbare redenen toe nopen de markt op een andere plaats, tijd of dag te houden;

c. voor zover er geen bijzondere of extreme omstandigheden de verkoop op de markt eerder dan is vastgesteld te doen stoppen of de markt af te gelasten.

 

II. Het besluit tot het instellen van een warenmarkt 2017 in te trekken.

 

 

Hilversum, 26 februari 2019

de gemeentesecretaris, de burgemeester,

 

 

D. Emmer P.I. Broertjes