Gemeenteblad van Apeldoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornGemeenteblad 2019, 59020VerordeningenSubsidieregeling energieke activiteiten Apeldoorn

Burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

Overwegende:

dat het college bevoegd is voor bepaalde vormen van subsidie nadere regels te stellen dan wel specifieke regelingen vast te stellen;

dat het college de ambitie heeft gesteld om, mede in het licht van het klimaatakkoord van Parijs, versneld een energieneutrale gemeente te worden;

dat het college kleinschalige burgerinitiatieven alsmede initiatieven van rechtspersonen die bijdragen aan het realiseren van de energieambitie wil stimuleren deze ook uit te voeren, evenals initiatieven die de betrokkenheid van bewoners bij de energietransitie bevorderen.

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening van de gemeente Apeldoorn;

BESLUITEN:

vast te stellen:

Subsidieregeling energieke activiteiten

 

I N H 0 U D :

ARTIKEL 1

Algemene bepalingen begripsomschrijving

ARTIKEL 2

Toepassingsbereik

ARTIKEL 3

Subsidiabele activiteiten

ARTIKEL 4

Aanvrager en aanvraag

ARTIKEL 5

Subsidieplafond

ARTIKEL 6

Beoordelingsregels

ARTIKEL 7

Subsidieverlening

ARTIKEL 8

Herhaalde aanvragen

ARTIKEL 9

Verplichtingen

ARTIKEL 10

Intrekking subsidieverlening

ARTIKEL 11

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

ARTIKEL 12

Subsidievaststelling

ARTIKEL 13

Mandatering

ARTIKEL 14

Weigeringsgronden

ARTIKEL 15

Onvoorzien

ARTIKEL 16

Inwerkingtreding en citeertitel

ARTIKEL 17

Overgangsregeling

 

Artikel 1 Algemene bepalingen begripsomschrijving

 • 1.

  Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen in de Algemene subsidieverordening.

 • 2.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   activiteit: een actie of (burger)initiatief, welke onder verantwoordelijkheid van aanvrager wordt uitgevoerd, die leidt tot vooruitgang binnen de energietransitie;

  • b.

   Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • c.

   Asv: Algemene subsidieverordening;

  • d.

   college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

  • e.

   energietransitie: maatregelen doelend op energiebesparing en/of opwek van duurzame energie binnen de gemeente Apeldoorn.

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze regeling is uitsluitend van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

 

Artikel 3 Subsidiabele activiteiten

Op grond van deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de ambitie om versneld een energieneutrale gemeente te worden. De activiteit beoogt een bijdrage aan deze energietransitie, bijvoorbeeld door directe of indirecte besparing van energie of de opwek van duurzame energie binnen de gemeente Apeldoorn. De activiteit waar subsidie voor wordt aangevraagd moet gericht zijn op het motiveren van of toepasbaar zijn voor een breed Apeldoorns publiek.

 

Artikel 4 Aanvrager en aanvraag

 • 1.

  Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden aangevraagd door:

  • a.

   een meerderjarige natuurlijke persoon, wonende in de gemeente Apeldoorn;

  • b.

   een rechtspersoon, gevestigd in de gemeente Apeldoorn;

 • 2.

  De aanvraag wordt ingediend op een door het college vastgesteld aanvraagformulier dat volledig is ingevuld en ondertekend en voorzien is van alle bijlagen die op het aanvraagformulier verplicht zijn gesteld.

 • 3.

  Het tijdstip van binnenkomst van een aanvraag, zoals bedoeld in artikel 6, vierde lid, wordt bepaald door het moment waarop de aanvraag volledig is.

 

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1.

  Het college stelt jaarlijks voor het daaropvolgende kalenderjaar een subsidieplafond vast, als bedoeld in artikel 4:22 van de Awb, en neemt daarbij de gemeentebegroting in acht.

 • 2.

  Het college kan het subsidieplafond binnen het lopende kalenderjaar verhogen.

 

Artikel 6 Beoordelingsregels

 • 1.

  Uitsluitend subsidieaanvragen die voldoen aan de eisen van artikel 3 en 4, en zolang het subsidieplafond als bedoeld in artikel 5 nog niet is bereikt, worden in behandeling genomen door middel van individuele inhoudelijke beoordeling aan de hand van de hierna genoemde drie criteria:

  • A.

   Herhaalbaar/ opschaalbaar: de ervaring of het resultaat van de activiteit is te benutten door andere inwoners of rechtspersonen in Apeldoorn;

  • B.

   Realistisch/ uitvoerbaar: er wordt voor de activiteit gebruik gemaakt van beschikbare technieken, er is zicht op voldoende medewerkers en deelnemers, er zijn voldoende overige middelen beschikbaar en er is voldoende betrokkenheid en/of draagvlak bij de inwoners van de gemeente Apeldoorn;

  • C.

   Efficiënt: de activiteit wordt getoetst op de bijdrage aan de realisatie van de doelstelling van de regeling in relatie tot de hoogte van de aangevraagde subsidie.

 • 2.

  Per criterium worden door het college de volgende punten toegekend aan de subsidieaanvraag:

  Onvoldoende: 0 punten;

  Voldoende: 6 punten;

  Goed: 8 punten;

  Uitmuntend: 10 punten;

 • 3.

  De behaalde punten per criterium worden bij elkaar opgeteld tot een totaalscore.

 • 4.

  Subsidieaanvragen die een totaalscore hebben van tenminste 20 punten worden door het college gehonoreerd op volgorde van binnenkomst, totdat het vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 

Artikel 7 Subsidieverlening

Het college neemt binnen vier weken na ontvangst van een volledige aanvraag een beslissing tot subsidieverlening en stelt de aanvrager daarvan in kennis. Het verleende subsidiebedrag wordt als voorschot aan aanvrager beschikbaar gesteld.

 

Artikel 8 Herhaalde aanvragen

Een activiteit komt maximaal éénmaal binnen een periode van één jaar in aanmerking voor subsidie. Een aanvrager kan echter wel vaker dan éénmaal per jaar een aanvraag doen. Uit een tweede of volgende aanvraag binnen de periode van één jaar moet duidelijk blijken dat het een andere activiteit betreft dan de voorgaande aanvraag of aanvragen.

 

Artikel 9 Verplichtingen

De activiteit dient binnen 6 maanden na de subsidieverlening te zijn voltooid;

De aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan een eventuele controle ter plaatse en achteraf;

Bij publiciteit over de activiteit moet worden vermeld: “Deze activiteit is mede tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage uit de Subsidieregeling energieke activiteiten van Gemeente Apeldoorn.”

 

Artikel 10 Intrekking subsidieverlening

Indien de activiteit niet binnen 6 maanden na de subsidieverlening voltooid is, wordt de subsidieverlening ingetrokken.

 

Artikel 11 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  De subsidie bedraagt maximaal 50% van de redelijk gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit, met een maximum van € 2.500;

 • 2.

  De eigen bijdrage aan de kosten van de activiteit kan bestaan uit geld of uit bijdragen in natura (bijvoorbeeld de inzet van eigen materiaal, eigen loonkosten, vrije tijd of vrijwilligerswerk);

 • 3.

  Eigen bijdragen in de vorm van de inzet van tijd worden verrekend met €36 per uur;

 • 4.

  Bijdragen in natura mogen niet meer dan 50% van de totale subsidiabele kosten uitmaken;

 • 5.

  Niet tot de subsidiabele kosten worden gerekend in ieder geval:

  • a.

   de administratieve kosten voor de subsidieaanvraag;

  • b.

   door derden gesubsidieerde kosten;

  • c.

   terug te vorderen BTW.

 

Artikel 12 Subsidievaststelling

 • 1.

  Binnen 6 weken na uitvoering van de activiteit waarvoor subsidie is verleend, dient de aanvrager de documenten te overleggen die in de verleningsbeschikking zijn aangegeven (bijvoorbeeld foto’s en facturen inclusief bijbehorende betaalbewijzen).

 • 2.

  Na ontvangst en goedkeuring van de in het eerste lid genoemde documenten stelt het college de subsidie ambtshalve vast en wordt het eventueel teveel verstrekte voorschot teruggevorderd.

 

Artikel 13 Mandatering

Het college mandateert de bevoegdheden voor uitvoering van deze regeling, met uitzondering van de bevoegdheden ex artikel 15, aan de eenheidsmanager van de eenheid Ruimtelijke Leefomgeving.

 

Artikel 14 Weigeringsgronden

 • 1.

  Onverminderd het bepaalde in artikel 4:25, tweede lid, en artikel 4:35 van de Awb en artikel 9 van de Asv wordt de subsidie geweigerd als de aanvraag niet voldoet aan één van de in de artikelen 3 en 4 genoemde voorwaarden.

 • 2.

  Een subsidieaanvraag wordt in ieder geval in zijn geheel geweigerd, indien:

  • de totaalscore van de activiteit minder dan 20 van de 30 mogelijke punten haalt;

  • de activiteit vóór het tijdstip van binnenkomst van de aanvraag al is uitgevoerd;

  • het subsidieplafond is bereikt;

  • de subsidiabele kosten van de activiteit niet voor minimaal 50% worden gedekt door een eigen bijdrage.

 

Artikel 15 Onvoorzien

Het college beslist in gevallen waarin deze regeling niet voorziet.

 

Artikel 16 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na die van bekendmaking, onder gelijktijdige intrekking van de Regeling premie op actie Energietransitie.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling energieke activiteiten”.

 

Artikel 17 Overgangsregeling

De Regeling premie op actie Energietransitie blijft van toepassing op aanvragen die zijn ingediend vóór het moment van intrekking van de Regeling premie op actie Energietransitie en op besluiten naar aanleiding van deze aanvragen.

 

 

 

Aldus vastgesteld op 23 januari 2019

de secretaris,

drs. T.J.H.M. Berben

de burgemeester,

drs. J.C.G.M. Berends

Bijlage A:

Toetsingsformulier Subsidieregeling energieke activiteiten

 

Aanvrager: …………………………………

Datum aanvraag: …………………………………

Naam activiteit: …………………………………

Beoordelaar: …………………………………

Datum beoordeling: …………………………………

 

 

 

Indicator

Beoordeling

Onvoldoende = 0 pt.

Voldoende = 6 pt.

Uitmuntend = 10 pt.

Herhaalbaar / opschaalbaar

 

Realistisch / uitvoerbaar

 

Efficiënt

 

Totaalscore

 

 

De activiteit krijgt een positieve beoordeling bij het behalen van tenminste 20 punten.

 

Argumenten om subsidie wél toe te wijzen (niet in beschikking):

 

 

 

Argumenten om subsidie niét toe te wijzen (niet in beschikking):

 

 

 

Overige toelichting en opmerkingen (wel in beschikking):