Gemeenteblad van Wijk bij Duurstede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wijk bij DuurstedeGemeenteblad 2019, 5854Overige besluiten van algemene strekkingBeleidsplan Vergunningen, Toezicht en Handhaving 2019-2022 vastgesteld, gemeente Wijk bij Duurstede

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede heeft op 18 december 2018 het ‘VTH-Beleidsplan 2019-2022’ vastgesteld onder gelijktijdige intrekking van het op 29 oktober 2013 door de gemeenteraad vastgestelde ‘Integraal Toezichts- en handhavingsbeleid’.

In het VTH-beleidsplan 2019-2022 wordt beschreven op welke wijze de gemeente Wijk bij Duurstede gevolg geeft aan de uitvoering van de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving). De doelstellingen uit het beleidsplan worden jaarlijks uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma en de resultaten worden jaarlijks beschreven in een verslag.

In het beleidsplan is tevens de ‘Richtlijn dwangsommen en termijnen gemeente Wijk bij Duurstede 2018’ opgenomen. Deze richtlijn wordt gebruikt als handhavend wordt opgetreden door het opleggen van een last onder dwangsom, om een einde te maken aan een overtreding. Deze richtlijn vervangt de ‘Leidraad dwangsommen en begunstigingstermijnen Bouwen en Ruimtelijke Ordening gemeente Wijk bij Duurstede 2015’.

Het ‘VTH-beleidsplan 2019-2022’ treedt in werking één dag na publicatie van dit besluit.

Kenmerk gemeente WbD: 2019-005