Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2019, 57602Beschikkingen | afhandelingAmbachtsweg 1 Hoogezand Kennisgeving besluit Z2017-00015831

Maatwerkvoorschriften geluid Activiteitenbesluit, Van Vliet (The Candy Company) Ambachtsweg 1 Hoogezand.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen maken bekend dat zij besluiten om Van Vliet conform artikel 2.20 lid 1 en 4 van het Activiteitenbesluit, maatwerk-voorschriften op te leggen met betrekking tot geluid.

 

Terinzagelegging

Het besluit ligt vanaf 13 maart 2019 tot en met 22 mei 2019 op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Midden-Groningen.

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Als u belanghebbende bent, kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. U kunt dit doen door binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen.

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen telefoonnummer: 0598 373737.