Gemeenteblad van Twenterand

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TwenterandGemeenteblad 2019, 5726VerordeningenVerordening op de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten gemeente Twenterand 2019  

 

 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Inleidende bepaling

Op grond van deze verordening wordt geheven:

a. Een afvalstoffenheffing

b. Een reinigingsrecht

Hoofdstuk II Afvalstoffenheffing

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

1. perceel:

a. de onroerende zaak, bedoeld in Hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken;

b. een binnen de gemeente gelegen roerende zaak;

c. een gedeelte van een roerende zaak dat blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

d. een samenstel van twee of meer roerende zaken of in onderdeel c bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren.

e. het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b bedoelde roerende zaak, van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld samenstel;

2. GFT-afval: container voor groente-, fruit- en tuinafval;

3. restafval: container voor huishoudelijk afval niet zijnde GFT-afval, glas, oud papier, textiel, plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons ;

4. plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en dranken kartons: container of inzamelzak voor kunststofverpakkingen, drankenkartons of blik;

5. mini-container: de ophaalbak met verschillende volumes;

6. verzamelcontainers: de vanwege de gemeente geplaatste verzamelcontainers en waarvan het aanbiedgedrag niet individueel kan worden gemeten.

Artikel 3 Aard van de belasting en belastbaar feit

1. Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

2. De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik van een perceel ten aanzien waarvan krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Belastingplicht

1. De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor belastingbedragen van minder dan € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op 1 aanslagbiljet verenigde belastingaanslagen aangemerkt als 1 belastingbedrag.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffen

1. De belasting als bedoeld in de hoofdstuk 1 van de bij de verordening behorende tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag waarop de verschuldigde belasting is vermeld.

2. De belasting bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1. De belasting, als bedoeld in de bijbehorende tarieventabel onder paragraaf 1.1.1 en 1.2, is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2. De belasting, als bedoeld in de bijbehorende tarieventabel onder paragraaf 1.1.2 , is verschuldigd na afloop van het belastingjaar of, zo dit eerder is na beëindiging van de belastingplicht.

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting als bedoeld in de bijbehorende tarieventabel onder paragraaf 1.1.1 en 1.2 verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

4. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als bedoeld in paragraaf 1.1.1. en 1.2 van de bijbehorende tarieventabel als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

5. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een perceel in gebruik neemt.

6. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.2 van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 9 Termijnen van betaling

1. De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk twee kalendermaanden na de op het aanslagbiljet vermelde dagtekening.

2. In afwijking van het eerste lid kunnen op verzoek van de belastingplichtige de aanslagen worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste twee bedraagt en maximaal 10, indien aan het navolgende wordt voldaan:

a. het totaal bedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen afvalstoffenheffing of andere belastingen moet minder zijn dan € 6.600,--;

b. de verschuldigde bedragen moeten door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven.

De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Kwijtschelding van de belasting vindt plaats op basis van de Kwijtscheldingsverordening.

Hoofdstuk III Reinigingsrechten

Artikel 11 Belastbaar feit

Onder de naam 'reinigingsrechten' worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 12 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 13 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de hoofdstukken 3 en 4 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 14 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 15 Wijze van heffing

1. De rechten bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag, gedagtekende bon, nota of andere schriftuur waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

2. De rechten bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 16 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

1. De rechten bedoeld in hoofdstuk 3 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.

Artikel 17 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

De rechten bedoeld in hoofdstuk 4 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 18 Termijnen van betaling

1. De op grond van artikel 15, lid 1, bij wege van aanslag geheven rechten aanslagen moeten worden betaald uiterlijk twee kalendermaanden na de op het aanslagbiljet vermelde dagtekening.

2. In afwijking van het eerste lid kunnen op verzoek van belastingplichtige de aanslagen worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden tot november overblijven met een minimum van twee, indien aan het navolgende wordt voldaan:

a. het totaal bedrag van de op een aanslagbiljet verenigde aanslagen reinigingsrechten of andere belastingen moet minder zijn dan € 6.600,-;

b. de verschuldigde bedragen moeten door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven.

3. De rechten moeten worden betaald ingeval de kennisgeving, bedoeld in artikel 15, tweede lid:

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 10 dagen na dagtekening van kennisgeving.

4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Hoofdstuk IV Aanvullende bepalingen

Artikel 19 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 20 Overgangsrecht

1. De "Verordening afvalstoffenheffing 2018" en bijbehorende tarieventabel worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2019, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 21, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 21 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 22 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsheffingen 2019’.

TARIEVENTABEL

Behorende bij de “Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2019”;

 

Algemeen

De bedragen in hoofdstuk 1 en 2 van deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is. De bedragen in hoofdstuk 3 en 4 zijn exclusief omzetbelasting.

 

Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing

 

Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en tarieven voor de inzamelsystemen van gemeente Twenterand.

1.1.1 De belasting per perceel per belastingjaar bedraagt € 97,56

1.1.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1.1. bedraagt de belasting per lediging van een:

1.1.2.1 container van 140 liter, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval per container € 0,00

1.1.2.2 container van 240 liter, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval per container € 0,00

1.1.2.3 container van 240 liter bestemd voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en dranken kartons € 0,00

1.1.2.4 container van 140 liter, bestemd voor restafval per container € 6,80

1.1.2.5 container van 240 liter, bestemd voor restafval per container € 11,21

 

1.2.

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 1.1.1 bedraagt de belasting voor percelen met gestapelde bouw waar op grond van artikel 3, derde lid , van de “Afvalstoffenverordening Twenterand 2013” groente- , fruit- en tuinafval niet afzonderlijk wordt ingezameld, per perceel per belastingjaar € 145,68

Hoofdstuk 2

Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing grove huishoudelijke afvalstoffen

 

2.1

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting inclusief BTW voor inwoners van Twenterand

 

2.1.1

voor het achterlaten van:

 

2.1.1.1

asbest (vanaf 1-5-2018 met sloopmelding en conform gemeentelijke regels asbestverwijdering),

grof tuinafval,

oud papier en karton,

plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons

elektrische apparaten

klein chemisch afval

metalen

banden kleiner dan 19 inch

Textiel

vlak/ dubbel glas

luiers en incontinentiemateriaal

verpakkingsglas

kadavers van kleine huisdieren

piepschuim (EPS) op het afvalbrengpunt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 0,00

2.1.1.2

huishoudelijk afval

banden groter 19 inch en overig rubber

dakleer

matrassen

per kilogram of gedeelte daarvan

 

 

 

 

€ 0,22

2.1.1.3

bouw- en sloopafval

hout

hard plastic

asbest (zonder sloopmelding)

Per kilogram of gedeelte daarvan

 

 

 

 

€ 0,13

2.1.1.4

Schoon puin per kilogram of gedeelte daarvan

€ 0,05

2.2.1

het op aanvraag verwijderen van grove huishoudelijke afvalstoffen:

€ 85,00 voorrijtarief

2.2.1.1

Vermeerderd met

 

2.2.1.2.2

voor elke hoeveelheid van 10 kilogram of gedeelte daarvan

€ 2,20

 

Hoofdstuk 3 Maatstaven en tarieven jaarlijkse reinigingsrechten

Hoofdstuk 3.1 Maatstaven en tarieven voor de inzamelsystemen van gemeente Twenterand.

3.1.1 Het recht per perceel per belastingjaar bedraagt € 80,63

3.1.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1.1. bedraagt de belasting per lediging van een:

3.1.2.1 container van 140 liter, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval per container € 0,00

3.1.2.2 container van 240 liter, bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval per container € 0,00

3.1.2.3 container van 240 liter bestemd voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en dranken kartons € 0,00

3.1.2.4 container van 140 liter, bestemd voor restafval per container € 5,62

3.1.2.5 container van 240 liter, bestemd voor restafval per container € 9,26

 

Hoofdstuk 4 Maatstaven en tarieven overige reinigingsrechten

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 3 bedraagt het recht voor niet-inwoners van Twenterand en bedrijven voor het achterlaten van:

Bedrijfsafval/bezoekers met een dagpas per kilogram of gedeelte daarvan € 0,28

Bedrijfsmatig chemisch afval per kilogram of gedeelte daarvan € 0,50

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 18 december 2018.

De griffier van Twenterand,

Vriezenveen, 18 december 2018

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. R.J.M. Ros drs. A.E.H. van der Kolk