Gemeenteblad van Twenterand

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TwenterandGemeenteblad 2019, 5715VerordeningenVerordening lijkbezorgingsrechten gemeente Twenterand 2019

 

De raad van de gemeente Twenterand, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en de onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Twenterand 2019” terzake van de algemene begraafplaatsen te Vriezenveen, Westerhaar-Vriezenveensewijk, Bruinehaar, Den Ham en Vroomshoop.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a. begraafplaats: de begraafplaatsen die zijn gelegen aan:

i. de Weemestraat te Vriezenveen;

ii. de Sibculoseweg te Westerhaar-Vriezenveensewijk;

iii. de Striepeweg te Bruinehaar;

iv. de Molenstraat te Den Ham;

v. de Hammerweg te Vroomshoop;

vi. de Dennenweg te Den Ham;

b. een graf met uitsluitend recht: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen begraven en begraven houden van lijken;

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

c. een kindergraf met een uitsluitend recht: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

- het doen begraven en begraven houden van lijken van kinderen tot 12 jaar;

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen, waarin is geborgen de as van kinderen tot 12 jaar

d. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

e. urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

f. urnennis: een ruimte bij de gemeente in beheer waarvoor het gebruiksrecht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabellen.

2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 5 Belastingjaar

1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

2. Met betrekking tot de rechten genoemd in de tarieventabel onder 4.2 van de begraafplaatsen te Den Ham en Vroomshoop is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6 Wijze van heffing

1. De onderhoudsrechten, genoemd in de tarieventabel van de begraafplaatsen te Den Ham en Vroomshoop, worden geheven bij wege van aanslag.

2. Andere rechten als die bedoeld in de tarieventabel van de begraafplaatsen worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

De onderhoudsrechten, genoemd in de tarieventabel van de begraafplaatsen te Den Ham en Vroomshoop zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

Andere rechten als die genoemd in de tarieventabel van de begraafplaatsen in de gemeente Twenterand zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

 

Artikel 9 Termijnen van betaling

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990, zijn de rechten invorderbaar in één termijn, die vervalt op de laatste dag van de maand volgende op die waarin het aanslagbiljet is gedagtekend.

2. In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de rechten zullen worden afgeschreven in 1 termijn na de maand van de dagtekening van het aanslagbiljet.

3. In afwijking in zoverre van de voorgaande leden gelden voor de aanslagen die op grond van 4.2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, die gecombineerd worden geheven met aanslagen gemeentelijke belastingen, de betalingstermijn als genoemd in de verordening reinigingsheffingen en /of rioolheffing.

4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de begraafrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Overgangsrecht

De "Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Twenterand 2018”, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, lid 2, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Twenterand 2019".

 

 

 

 

Tarieventabel voor de begraafplaatsen in de gemeente Twenterand

 

 

 

 

behorende bij de "Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Twenterand 2019"

 

 

 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten en onderhoud

 

 

 

 

1.1     

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een enkelgraf wordt geheven:

 

1.1.1

voor een periode van 10 jaar

€ 669,00

1.1.2

voor een periode van 30 jaar

€ 1.766,00

1.1.3

voor onbepaalde tijd

€ 2.740,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een dubbeldiep graf wordt geheven:

 

1.2.1

voor een periode van 10 jaar

€ 801,00

1.2.2

voor een periode van 30 jaar

€ 2.052,00

1.2.3

voor onbepaalde tijd

€ 3.182,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een dubbelgraf naast elkaar wordt geheven:

 

1.3.1

voor een periode van 10 jaar

€ 1.338,00

1.3.2

voor een periode van 30 jaar

€ 3.431,00

1.3.3

voor onbepaalde tijd

€ 5.319,00

1.4.

Voor het met 5 jaar verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in artikel 1.1.1 of 1.1.2 wordt een recht geheven van

 

€ 279,00

1.4.1

Voor het met 10 jaar verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in artikel 1.1.1 of 1.1.2 wordt een recht geheven van

 

€ 532,00

1.4.2

Voor het met 20 jaar verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in artikel 1.1.1 of 1.1.2 wordt een recht geheven van

 

€ 1.039,00

1.5

Voor het met 5 jaar verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in artikel 1.2.1 of 1.2.2 wordt een recht geheven van

 

€ 330,00

1.5.1

Voor het met 10 jaar verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in artikel 1.2.1 of 1.2.2 wordt een recht geheven van

 

€ 637,00

1.5.2

Voor het met 20 jaar verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in artikel 1.2.1 of 1.2.2 wordt een recht geheven van

 

€ 1.242,00

1.6

Voor het met 5 jaar verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in artikel 1.3.1 of 1.3.2 wordt een recht geheven van

 

€ 558,00

1.6.1

Voor het met 10 jaar verlengen van het uitsluitend rechts als bedoeld in artikel 1.3.1 of 1.3.2wordt een recht geheven van:

 

€ 1.065,00

1.6.2

Voor het met 20 jaar verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in artikel 1.3.1 of 1.3.2 wordt een recht geheven van

 

€ 2.104,00

1.7

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een kindergraf wordt geheven:

 

1.7.1

voor een periode van 30 jaar

€ 800,00

1.7.2

voor onbepaalde tijd

€ 1.600,00

1.8

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in artikel 1.7.1 met 10 jaar wordt een recht geheven per graf van:

 

€ 376,00

 

Voor het omzetten van een nog niet verstreken grafrecht voor bepaalde tijd naar een grafrecht voor onbepaalde tijd worden de rechten als bedoeld in 1.1.3, 1.2.3, 1.3.3 en 1.7.2 in rekening gebracht onder aftrek naar rato van de nog niet verstreken jaren van het verleende recht voor bepaalde tijd rekenkundig bepaald.

 

1.9

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf wordt geheven

 

1.9.1

voor een periode van 10 jaar

€ 418,00

1.9.2

voor een periode van 30 jaar

€ 927,00

1.9.3

voor onbepaalde tijd

€ 1.853,00

1.10

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.9.1 en 1.9.2

 

1.10.1

met 5 jaar wordt een recht geheven van

€ 207,00

1.10.2

met 10 jaar wordt een recht geheven van

€ 414,00

1.10.3

met 20 jaar wordt een recht geheven van

€ 827,00

1.11

Voor het verlenen van het gebruiksrecht op een urnennis wordt geheven voor een periode van 10 jaar

 

€ 716,00

1.11.1

Voor het verlenen van het gebruiksrecht op een urnennis wordt geheven voor onbepaalde tijd

 

€ 1.432,00

1.12

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.11 met 5 jaar wordt een recht geheven van

 

€ 130,00

1.12.1

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.11 met 10 jaar wordt een recht geheven van

 

€ 255,00

 

 

 

Hoofdstuk 2 Begraafkosten

 

 

 

 

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon 12 jaar en ouder wordt geheven:

 

€ 729,00

2.1.1

Voor het begraven van een lijk van een kind van 0 tot 12 jaar wordt geheven:

 

€ 493,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van urnen in een urnengraf

 

2.2

Voor het bijzetten van een urn wordt geheven per bijzetting:

 

€ 223,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud

 

 

 

 

4.1

Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het plaatsen of vernieuwen van de voorwerpen, als bedoeld in de "Verordening regelende het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen in de gemeente Twenterand" wordt geheven:

 

 

€ 59,90

4.1.1

Voor de bijzetting in een reeds bestaande grafkelder wordt geheven:

 

€ 186,00

4.2

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van de begraafplaats, daaronder niet begrepen het onderhoud van voorwerpen wordt voor de reeds uitgegeven graven tot en met 31-12-2004 een recht geheven van de rechthebbenden op de reeds bestaande graven met een uitsluitend recht per graf per jaar in rekening gebracht:

 

 

 

€ 40,20

4.2.1

Het bedrag voornoemd onder 4.2 is alleen van toepassing bij de algemene begraafplaatsen te Den Ham en Vroomshoop.

 

4.2.2

het onder 4.2 bedoelde recht wordt voor de eerste maal geheven over het jaar, volgende op dat waarin het recht op een eigen graf was ingeschreven:

 

4.3

Op aanvraag van de rechthebbende kan het onder 4.2 bedoelde recht ineens worden voldaan. Het recht bedraagt alsdan:

 

 

het dertigvoudige van het jaarlijks te betalen onderhoudsrecht in het geval, dat het recht op een eigen graf voor een periode van 30 jaren is ingeschreven:

 

4.4

bij tussentijdse afkoop wordt de onder 4.3 bedoelde afkoopsom berekend door het nog niet verstreken aantal jaren waarover men nog onderhoudsrecht dient te betalen, te vermenigvuldigen met het op dat moment geldende tarief voor onderhoud:

 

4.5

Bij afkoop van het onderhoudsrecht van de voor onbepaalde tijd uitgegeven graven op de begraafplaatsen aan de Molenstraat te Den Ham en Rustoord te Vroomshoop, dient men er bij de berekening van de afkoopsom van uit te gaan dat het recht op die graven voor een periode van 10 jaren is ingeschreven.

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Verstrooien van as

 

5.1

Voor het verstrooien van as op een aangewezen strooiveld wordt geheven:

 

€ 223,00

 

 

 

Hoofdstuk 6 Opgraven en ruimen

 

 

 

 

6.1

Voor het opgraven van een lijk wordt geheven:

€ 729,00

6.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven wordt geheven:

 

€ 729,00

6.3

Voor het opgraven of verwijderen van een urn wordt geheven:

 

€ 446,00

6.4

Bij het weer terugplaatsen van een urn wordt geheven:

€ 446,00

6.5

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven:

 

€ 729,00

6.6

De onder 6.1, 6.2, 6,3 en 6.4 bedoelde rechten worden niet geheven, indien de opgraving heeft plaatsgevonden op rechterlijk bevel.

 

6.7

Voor het schudden van graven wordt per graf geheven:

€ 1.766,00

 

 

 

Hoofdstuk 7 Overige heffingen

 

 

 

 

7.1

Voor het luiden van zowel de grote als de kleine klok aan de Grotestraat te Den Ham wordt geheven per kwartier of gedeelte daarvan:

 

€ 25,30

7.2

Voor het luiden van de klokken in de gemeentetoren Westeinde 39 te Vriezenveen wordt een recht geheven per kwartier of gedeelte hiervan:

 

€ 25,30

7.3

Voor het inschrijven en overboeken van eigen graven in een daartoe bestemd register wordt geheven:

 

€ 3,40

 

Behorende bij raadsbesluit van 18 december 2018

De griffier van Twenterand,

Vriezenveen, 18 december 2018

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. R.J.M. Ros drs. A.E.H. van der Kolk