Gemeenteblad van Twenterand

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TwenterandGemeenteblad 2019, 5697VerordeningenVerordening tot intrekking van de verordening op de heffing en invordering van de hondenbelasting 2018

 

De raad van de gemeente Twenterand, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op artikelen 216 en 226 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t

 

vast te stellen de: “Verordening tot intrekking van de verordening op de heffing en invordering van de hondenbelasting 2018”.

 

Artikel 1. Intrekking

De Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2018, vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2019.

Artikel 2. Overgangsrecht

De in artikel 1 genoemde verordening blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich vóór 1 januari 2019 hebben voorgedaan.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Artikel 4. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening tot intrekking van de verordening hondenbelasting gemeente Twenterand 2018.

Vriezenveen, 18 december 2018

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. R.J.M. Ros drs. A.E.H. van der Kolk