Gemeenteblad van Hoogeveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoogeveenGemeenteblad 2019, 55899Beleidsregels



Beleidsregels afwijkingsmogelijkheden Horeca categorie 1 bestemmingsplan Stadscentrum 2008

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen;

 

Gelet op:

 • -

  artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 2.12 eerste lid, onder a, onder 2° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • -

  artikel 4 lid 9 bijlage II Besluit omgevingsrecht.

 

Overwegende dat:

het college ten aanzien van het geldend bestemmingsplan ‘Stadcentrum 2008’ kan afwijken van de regel uit artikel 7.1.c van het bestemmingsplan ‘Stadscentrum 2008’, door artikel 4 lid 9 Bijlage II Besluit omgevingsrecht toe te passen, om ruimere gebruiksmogelijkheden toe te staan binnen: horecabedrijf categorie 1, de bebouwde kom en bestaande bebouwing.

 

Besluit: 

vast te stellen de navolgende Beleidsregels afwijkingsmogelijkheden Horeca categorie 1 bestemmingsplan Stadscentrum 2008:

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder  ‘horecabedrijf categorie 1’: een complementair horecabedrijf dat is gericht op het hoofdzakelijk overdag en ’s avonds bereiden en verstrekken van (alcoholhoudende) dranken en etenswaren aan bezoekers van andere functies, met name functies als centrumvoorzieningen en dagrecreatie, zoals een broodjeszaak, een crêperie, een croissanterie, een eetcafé, een konditorei, een lunchroom, een pannenkoekenhuis, een patisserie, een restaurant, een poffertjeszaak, een theehuis, een traiteur, een ijssalon en/of een naar de aard en invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen horecabedrijf.

Artikel 2 Toestaan ruimere gebruiksmogelijkheden binnen horecabedrijf categorie 1

Het college kan besluiten tot het toestaan van ruimere gebruiksmogelijkheden binnen ‘horecabedrijf categorie 1’ gelegen bedrijven binnen het geldend bestemmingsplan ‘stadcentrum 2008’, met in acht neming van de volgende sluitingstijden:

 • a.

  van zondag t/m donderdag:

  • i.

   deuren sluiten om 23.00 uur;

  • ii.

   terrassen sluiten om 23.00 uur;

 • b.

  op vrijdag en zaterdag:

  • i.

   deuren sluiten om 24.00 uur;

  • ii.

   terrassen sluiten om 24.00 uur.

Artikel 3 Slotbepaling

Deze beleidsregels treden in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld door het college op 6 februari 2019,

de secretaris, de voorzitter.