Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 5562Beschikkingen | afhandelingVerlenging beslistermijn Wabo

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met maximaal 6 weken:

 

Adres

Pieter de Hooghstraat 2 t/m 16 in Fijnaart

Groeneweg 10 in Noordhoek

Omschrijving project

renoveren van 8 woningen

 

wijzigen van de functie van de woning

Datum ontvangst

24 oktober 2018

 

9 november 2018

Kwartiersedijk 15 in Fijnaart

bouwen van een bedrijfswoning

2 november 2018

Appelweg 3 in Moerdijk plaatsen van een overkapping 29 oktober 2018

Achterdijk 44 in Zevenbergschen plaatsen van tijdelijke teeltondersteunende 24 oktober 2018

Hoek voorzieningen

Middenweg 3a, 3b, 5 en 5a in realiseren van bedrijfsgebouwen DC 1 t/m 4 8 oktober 2018

Moerdijk met kantoor

 

De beslistermijn van 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt verlengd met maximaal 6 weken

om de kans op een positief besluit te vergroten.

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken tegen het besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van B & W van de gemeente Moerdijk, Postbus 4 4760 AA Zevenbergen.