Kennisgeving inspraak concept-Investeringsnota Verdi Deelplan 1 en voornemen tot voorbereiding van een milieueffectrapport Verdi, gemeente Amsterdam

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam maakt op grond van artikel 5 van de Inspraakverordening bekend dat de concept- Investeringsnota voor deelplan 1 Verdi, Zuidas voor inspraak ter inzage wordt gelegd. Tevens maakt het college op grond van artikel 7.27 van de Wet milieubeheer bekend het voornemen te hebben een milieueffectrapport voor te bereiden voor het gehele deelgebied Verdi, Zuidas.

 

Verdi, het gebied tussen de Amstelveenseweg, de Schinkel en De Nieuwe Meer, wordt verder ontwikkeld. In opdracht van de gemeenteraad is een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van het gebied. Vervolgens is de ontwikkelrichting in 2017 in de Principenota Verdi vastgelegd: door in te zetten op verbinden, verdichten en vergroenen kan een interessante plek ontstaan voor heel Amsterdam. Een plek waar (water-)recreatie, natuur, sport, wonen en werken samen gaan.

 

Investeringsnota

Na vaststelling van de Principenota Verdi is samen met de bewoners en gebruikers gekeken naar mogelijkheden en kansen voor Verdi. De uitkomsten hiervan zijn meegenomen in de concept- Projectnota, waarin de ontwikkelrichting verder is uitgewerkt. Voor Deelplan 1 (het gebied tussen de A10, het Burgerweeshuispad, Stadiongracht en de Amstelveenseweg en tevens de kavel van het gebouw Infinity (de Schoen)) is tegelijkertijd een concept-Investeringsnota opgesteld, waarin de concept-Projectnota voor dit deel van Verdi nader is uitgewerkt en financieel onderbouwd.

 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

In verband met de verdere ontwikkeling van Verdi wordt een milieueffectrapport opgesteld. Het doel daarvan is om het milieubelang in de plan- en besluitvorming te betrekken. Als eerste stap in de procedure is een concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Deze notitie geeft inzicht in de voorziene ontwikkelingen, beschrijft welke thema’s worden onderzocht en op welke wijze het onderzoek wordt verricht. De onafhankelijke Commissie voor de Milieueffectrapportage en de relevante bestuurlijke instanties worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen.

 

Terinzagelegging

De concept-Investeringsnota voor Deelplan 1 en de concept-NRD zijn door het college vrijgegeven voor inspraak en terinzagelegging. De concept-Investeringsnota voor deelplan 1 en de concept- NRD liggen, met de daarbij behorende bijlagen, van 7 maart tot en met 17 april 2019 ter inzage op de volgende adressen:

 

  • 1.

    Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1, 1011 PN Amsterdam;

  • 2.

    Stadsloket Zuid, President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam.

 

Voor openingstijden kunt u bellen met telefoonnummer 14 020 of kijken op www.amsterdam.nl.

 

De stukken zijn digitaal te raadplegen via www.amsterdam.nl/bekendmakingen en www.zuidas.nl.

 

 

Indienen zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze op de concept-Investeringsnota en de concept-NRD naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam. Per adres:

 

Amsterdam Zuidas

Team Verdi

Postbus 79092

1070 NC Amsterdam

 

 

Zienswijzen kunnen ook per e-mail worden ingediend via verdi.zuidas@amsterdam.nl.

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 020-5752111.

 

 

De concept-Projectnota Verdi is een bijlage bij de concept-Investeringsnota Deelplan 1 Verdi zodat deze als achtergrondinformatie kan dienen bij de beoordeling van de concept-Investeringsnota Deelplan 1 Verdi. Op de concept-Projectnota Verdi kunnen geen zienswijzen worden ingediend. Voorafgaand aan de vaststelling van de toekomstige Investeringsnota(‘s) voor de andere deelplannen, wordt een participatietraject georganiseerd waarbij voor die deelplannen de diverse punten uit de Projectnota met de omgeving worden besproken.

 

 

Informatiebijeenkomst

Op maandag 1 april 2019 organiseert Amsterdam Zuidas een informatiebijeenkomst over de concept-Projectnota en de concept-Investeringsnota voor deelgebied 1. Deze bijeenkomst vindt tussen 15.30 uur en 20.30 uur in verschillende tijdsblokken plaats in het Frans Ottenstadion (IJsbaanpad 43). U kunt zich hiervoor vanaf 7 maart via www.zuidas.nl aanmelden. Tijdens deze bijeenkomst kunnen geen formele zienswijzen worden ingediend. Deze kunnen uitsluitend worden ingediend op de hierboven voorgeschreven wijze.

 

 

Vervolg

De ingediende zienswijzen worden betrokken bij de verdere bestuurlijke behandeling van het Investeringsbesluit en bij het op te stellen van het milieueffectrapport. De zienswijzen worden beantwoord in een nota van beantwoording en voor zover aan de orde verwerkt in de Investeringsnota en NRD.

 

 

Het milieueffectrapport wordt te zijner tijd ter inzage gelegd, samen met het ontwerp van het eerste ruimtelijk besluit binnen Verdi dat uitvoering geeft aan de voorziene ontwikkelingen.

 

Amsterdam, 6 maart 2019

burgemeester en wethouders,

P. Teesink

secretaris

F. Halsema

burgemeester

Naar boven