Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2019, 5430Beschikkingen | afhandelingOntwerpbeschikking Wabo vergunning, uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders zijn van plan om in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning te verlenen voor:

 

Adres

Omschrijving project

Graanweg 22a, 24 en 26 Moerdijk

 

Het veranderen van de inrichting en handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden.

 

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 10 januari tot en met woensdag 20 februari 2019 ter inzage in het gemeentehuis in Zevenbergen.

 Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van B & W. Als u een mondelinge zienswijze wilt indienen, moet u binnen de inzagetermijn contact opnemen met team VTH, via telefoonnummer 140168.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.