Gemeenteblad van Nieuwegein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinGemeenteblad 2019, 54098Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Nieuwegein; Besluit instelling-vaststelling gemeentelijk stembureau en zijn leden Provinciale Staten en verkiezing Waterschap 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein;

overwegende,

dat, als gevolg van deelname aan het Experiment Centraal Stemmen Tellen op donderdag 21 maart 2019, voor deze dag een gemeentelijk stembureau wordt ingesteld waarin ten minste vijf leden worden vastgesteld voor zowel de verkiezingen Provinciale Staten als de verkiezingen Waterschap;

gelet op artikel 20 van het Tijdelijk Experiment Besluit stembiljetten en centrale stemopneming;

b e s l u i t :

 

ARTIKEL I

 

te benoemen als

voorzitter mevrouw P.J.M. Liebregts;

Plaatsvervangend voorzitter: de heer E. Prins;

Lid mevrouw J.S.Y. Houtman;

Lid mevrouw A.J. ter Horst;

Lid mevrouw I. van Oort;

Lid de heer M.R.P. Schermer;

Lid mevrouw E.J.K. Klok.

 

ARTIKEL II

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

 

ARTIKEL II

 

Het lidmaatschap van het gemeentelijk stembureau eindigt van rechtswege nadat over de toelating van de gekozenen is beslist.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 5 maart 2019.

 

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein,

 

de secretaris, de burgemeester,

 

P.J.M. Liebregts F.T.J.M. Backhuijs