Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2019, 527Beschikkingen | afhandelingGemeente Zutphen, Open Dag Vrije School Zutphen, 26 januari 2019, De Weerdslag 14a

Status: verleend

Op 27 december 2018 is een evenementenvergunning verleend de Open Dag van de Vrije School Zutphen aan De Weerdslag 14a in Zutphen.

De vergunning geldt voor het houden van een open dag.

 

V erkeersbesluit

In verband met de veiligheid op de weg worden de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen genomen:

op 26 januari 2019 van 9.00 uur tot 14.30 uur:

het afsluiten van een deel van de Weerdslag (doodlopende weg naar school) vanaf de Harenbergweg en deze gesloten te verklaren voor voertuigen (inclusief fietsers/bromfietsers) door een fysieke afsluiting en bord C1 van Bijlage 1 van het Reglement van verkeerstekens en verkeersregels te plaatsen;

De grondslag voor deze verkeersmaatregel is artikel 18, lid 1, sub d, en artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

De wegsleepverordening Zutphen 2003 is op bovengenoemde dagen/tijdstippen geldig.

 

 

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit, dan kunt u binnen 6 weken na de datum van verzending van dit besluit aan de aanvrager, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, Postbus 41, 7200 AA Zutphen.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste:

Naam en adres van de indiener;

De dagtekening;

Omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

De gronden van het bezwaar.

Voor de behandeling van een bezwaarschrift is geen griffierecht verschuldigd.

 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit nu al geldt. Indien onverwijlde spoed dat vereist kunt u om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrecht van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. In dat geval is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Zutphen, 10 januari 2019

De burgemeester van Zutphen