Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2019, 5243Beschikkingen | afhandelingGemeente Sittard-Geleen – Ontheffing Wet vervoer gevaarlijke stoffen, dossiernummer WVGS18.014, diverse adressen Sittard-Geleen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen maken bekend dat een ontheffing ingevolge de Wet vervoer gevaarlijke stoffen is verleend voor het vervoeren van propaan, UN 1965, naar diverse adressen in de gemeente Sittard-Geleen. De ontheffing is geldig tot 1 januari 2020

 

Voor: het vervoeren van propaan

Locatie: diverse adressen in de gemeente Sittard-Geleen

Verzenddatum besluit: 18 december 2018

Dossiernummer: WVGS18.014

 

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.

 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbende binnen zes weken na verzending van het besluit aan de (gemachtigde van de) aanvrager daartegen bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend en ten minste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Als een bezwaarschrift per post wordt ingediend, moet dit gebeuren door toezending aan burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA Sittard. Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.sittard-geleen.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) vereist.

 

Wilt u meer informatie over wat men kan doen als men het niet eens is met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat óf en hoe men bezwaar kan maken of beroep kan instellen tegen een gemeentelijke beslissing. De brochure is te verkrijgen via www.rijksoverheid.nl.