Gemeenteblad van Dongen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DongenGemeenteblad 2019, 5192VerordeningenVERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2019

De raad van de gemeente Dongen;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 november 2018;

gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;

BESLUIT :

vast te stellen de:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2019

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam "hondenbelasting" wordt een directe belasting geheven terzake van het houden van een hond binnen de gemeente.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is de houder van een hond.

 • 2.

  Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich heeft, tenzij blijkt dat een ander houder is.

 • 3.

  Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden van een hond door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b. van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.

Artikel 3 Vrijstellingen

 • 1.

  In dit artikel wordt verstaan onder een hondenasiel: aan één locatie gebonden ruimte of ruimtes bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden die zwervend zijn aangetroffen, dan wel waarvan door de eigenaar permanent afstand is gedaan, welke locatie als inrichting is aangemeld overeenkomstig artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren.

 • 2.

  De belasting wordt niet geheven voor honden:

  • a.

   die zijn opgeleid door een in Europa erkende hulphondenorganisatie (aangesloten en geaccrediteerd bij de ADEu) en dienen als hulphond en in hoofdzaak als zodanig door een hulpbehoevende persoon worden gehouden;

  • b.

   die in opleiding zijn tot een onder a. bedoelde hulphond en in opdracht van een door in Europa erkende hulphondenorganisatie (aangesloten en geaccrediteerd bij de ADEu) daartoe zijn geplaatst bij een gastgezin;

  • c.

   die verblijven in een hondenasiel;

  • d.

   die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een bedrijfsinrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid van het Besluit houders van dieren, welke inrichting is aangemeld als bedoeld in artikel 3.8 van genoemd besluit;

  • e.

   die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij te samen met de moederhond worden gehouden;

  • f.

   waarvan de houder geen ingezetene van de gemeente is en de honden niet langer dan 90 dagen van het belastingjaar in de gemeente verblijven;

  • g.

   die in het bezit zijn van of in opleiding voor een geldend diploma der Koninklijke Nederlandse politiehondenvereniging, mits de houder zich verbindt zijn hond met geleider, aan wiens bevelen hij gehoorzaamt, op aanvraag ter beschikking van de politie te stellen.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.

Artikel 5 Belastingtarief

1. De belasting bedraagt per belastingjaar:

a. voor een eerste hond € 51,04

b. voor iedere hond boven het aantal van één € 88,08

2. In afwijking in zoverre van het voorgaande lid bedraagt de belasting voor honden, per kennel, per belastingjaar € 140,48

Voor de toepassing van de vorige volzin wordt onder kennel verstaan een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren, bestemd en gebruikt voor het fokken van honden voor de verkoop of aflevering van nakomelingen.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

2. Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, dan wel het aantal honden in de loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk de hogere belasting terzake van het toegenomen aantal honden, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, respectievelijk de toename van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden in de loop van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.

4. Belastingbedragen tot € 5,00 worden niet geheven. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde aanslagen aangemerkt als één belastingbedrag.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 2.

  Indien een bestuurlijke boete is opgelegd, dan is het bedrag invorderbaar uiterlijk op de laatste dag van de tweede maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid geldt, in geval het totaalbedrag van alle op één aanslagbiljet verenigde aanslagen meer bedraagt dan € 10.000,00, dat dit bedrag en een bestuurlijke boete op dit aanslagbiljet moeten worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 4.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid geldt, ingeval machtiging is verleend tot automatische incasso en het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen meer dan € 100,00 doch niet meer dan € 10.000,00 bedraagt, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnbedragen waarvan de eerste termijn vervalt op de 28e dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 5.

  De in het vierde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te zijn verleend indien twee van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel binnen 56 dagen na afschrijving zijn gestorneerd. Alsdan geldt de betaaltermijn als bedoeld in het eerste lid.

 • 6.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van hondenbelasting kan kwijtschelding worden verleend tot een maximum van het bedrag genoemd in artikel 5, eerste lid onder a, te weten het tarief voor een eerste hond.

Artikel 11 Nadere regels door het dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de hondenbelasting.

Artikel 12 Overgangsrecht en inwerkingtreding

 • 1.

  De ‘Verordening hondenbelasting Dongen 2018’ vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2017 vervalt met ingang van de in het derde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 13 Citeerartikel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening hondenbelasting Dongen 2019’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2018.

De raad voornoemd.

Voorzitter, Griffier,

Drs. M.C. Starmans-Gelijns C.M.S. Visser MSc